Wybrane Zmiany w Prawie

2018.08.28 Weszła w życie ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa

Ustawa transponuje dyrektywę w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii Europejskiej (nazywana dyrektywą NIS). Przepisy ustawy zakładają implementację przepisów dyrektywy poprzez utworzenie w Polsce krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.  Owy system składać się ma z instytucji administracji rządowej i samorządowej oraz największych przedsiębiorców danego sektora gospodarki. Powyższy akt […]

2018.08.22 Wejście w życie specustawy

W dniu 22 sierpnia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 lipca 2018 o ułatwieniach w przygotowaniu realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących zwana potocznie „specustawą”. Celem ustawy jest zagwarantowanie dostępności dla budynków mieszkalnych. Wobec powyższego inwestycje mieszkalne oraz inwestycje towarzyszące o których mowa w art. 1 ustawy, a których definicje powstały na […]

Dnia 13 lipca 2018 zaczęła obowiązywać nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 r. zaczęła obowiązywać z dniem 13 lipca 2018 r., zastępując dotychczasową ustawę z 16 listopada 2000 r. Celem ustawy jest zwiększenie efektywności krajowego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu. Nowa ustawa ma dostosować polskie prawo do dyrektyw unijnych. Ustawa wprowadziła […]

2018.07.09 Zmiany w zasadach przedawnienia roszczeń

Z dniem 9 lipca 2018 r. weszły w życie nowe zasady przedawnienia roszczeń majątkowych. Podstawowy termin przedawnienia roszczeń został skrócony z lat 10 do lat 6. W zakresie roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i dotyczących świadczeń okresowych, zmian nie ma – podstawowy termin ich przedawnienia wynosi, tak jak dotychczas 3 lata. Kolejną nowością jest […]

Dnia 01 lipca 2018 weszły zmiany w regulacjach usług turystycznych

Z dniem 1 lipca 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, wdrażająca do polskiego porządku prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2302 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych. W efekcie nastąpiły zmiany w zakresie […]

Dnia 30 kwietnia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W nowych przepisach kompleksowo określono zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej przez osoby zagraniczne w Polsce oraz opisano zasady tworzenia przez przedsiębiorców zagranicznych oddziałów i przedstawicielstw na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawa ta zastąpiła przepisy regulujące działalność przedsiębiorców zagranicznych poprzednio zapisane w kilku odrębnych ustawach m.in. ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności […]

Dnia 30 kwietnia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców

Zadaniem Rzecznika jest stanie na straży praw mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców, w szczególności poszanowania zasady wolności działalności gospodarczej, pogłębiania zaufania przedsiębiorców do władzy publicznej, bezstronności i równego traktowania, zrównoważonego rozwoju oraz zasady uczciwej konkurencji i poszanowania dobrych obyczajów oraz słusznych interesów przedsiębiorców. Do najważniejszych kompetencji Rzecznika należą: – opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących […]

Dnia 30 kwietnia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców

Niniejsza ustawa zastępuje dotychczas obowiązującą i wielokrotnie nowelizowaną ustawę z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Do najważniejszych regulacji Prawa przedsiębiorców należą: – ustanowienie katalogu praw i obowiązków przedsiębiorców, stanowiących wytyczne i zasady dopuszczalnej ingerencji w prowadzenie działalności gospodarczej dla organów administracji, – wprowadzenie zasad korzystnych dla przedsiębiorcy przy kontaktach z organami […]

Dnia 30 kwietnia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy

Ustawa w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotyczącą usług na rynku wewnętrznym oraz dyrektywę 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych. Najważniejszymi zmianami w stosunku do poprzedniej regulacji są: – umożliwienie udostępnienia w CEIDG informacji o udzielonych pełnomocnictwach i prokurach, – […]

W dniu 16 lutego 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (U. z 2018 poz. 374).

W dniu 16 lutego 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (U. z 2018 poz. 374). Ustawa przewiduje wydłużenie okresu, w którym na gminie spoczywa obowiązek zapewnienia najemcom prawa do lokalu zamiennego i pokrycia kosztów przeprowadzki, […]

W dniu 12 lutego 2018 r. weszła w życie w ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

W dniu 12 lutego 2018 r. weszła w życie w ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 poz. 107), dostosowująca prawo polskie do przepisów unijnych w zakresie udzielania zezwoleń na pobyt czasowy dla obcokrajowców spoza UE, umożliwiających im podjęcie pracy w Polsce. Nowy typ zezwolenia […]

2018.10.01 Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń

W dniu 01 października 2018 r. ma wejść w życie ustawa o dystrybucji ubezpieczeń określająca zasady wykonywania działalności w zakresie dystrybucji ubezpieczeń osobowych i majątkowych oraz dystrybucji reasekuracji. Ustawa ta ma zastąpić obowiązującą dotychczas ustawę o pośrednictwie ubezpieczeniowym. Przewiduje ona zwiększenie ochrony prawnej klientów zawierających umowy ubezpieczenia, w szczególności poprzez zwiększenie obowiązków informacyjnych zakładów ubezpieczeń, […]

2018.02.01. Nowe wzory deklaracji przy podatku akcyzowym

Od dnia 1 lutego 2018 r. obowiązują nowe wzory deklaracji dotyczących podatku akcyzowego. Zmianie ulegają formularze: AKC-4 wraz z załącznikami od AKC-4/A do AKC-4/O, AKC-WW, AKC-EN, AKC-ST, AKC-WG oraz AKC-PA. Nowe wzory określone zostały w rozporządzeniu Ministra Finansów z 24 stycznia 2018 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie […]

W dniu 31 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych

W dniu 31 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U. z 2018 poz. 130), zmieniająca zapisy następujących ustaw: Kodeksu wyborczego, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie wojewódzkim oraz ustawy […]

2018.01.26. Działalność nierejestrowa i ulga na start – Sejm uchwalił Prawo przedsiębiorców

Trwają obecnie prace nad przygotowaniem ustawy Prawo przedsiębiorców, będącej jednym z elementów tzw. Konstytucji Biznesu, stanowiącej pakiet ustaw, których celem jest reforma i uproszczenie przepisów dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej. Ustawa ta reguluje prawa przedsiębiorców oraz zasady prowadzenia działalności gospodarczej, wprowadzając szereg profitów, w szczególności dla przedsiębiorców dopiero rozpoczynających swoją przygodę z biznesem. Ustawa przewiduje tzw. […]

2018.01.13. Blokowanie rachunków bankowych przez organy podatkowe jako środek zapobiegawczy przeciwko wyłudzeniom skarbowym

W dniu 13 stycznia 2018 r. weszły w życie przepisy, które umożliwiają organom podatkowym blokowanie rachunków bankowych przez okres 3 dni w przypadku podejrzenia, że mogły służyć do celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi. Przewidziany ustawą z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych […]

2018.01.01. Zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

W dniu 1 stycznia 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Rozporządzenie określa zwolnienia na czas określony niektórych grup podatników i niektórych czynności z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas […]

2018.01.01. Pomoc finansowa w ramach programów w obszarze innowacyjności

Z nowym rokiem weszły w życie przepisy umożliwiające staranie się o pomoc finansową na prowadzenie działalności innowacyjnej. Pomoc ma być udzielana w ramach ustanawianych przez ministra programów w obszarze innowacyjności gospodarki. W ustawie z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej został dodany nowy rozdział zawierający przepisy będące podstawą ustanawiania przez […]

2018.01.01 Wchodzi w życie ustawa Prawo wodne z 20 lipca 2017 r.

Zmienia ona system zarządzania zasobami wodnymi, m.in. poprzez zastąpienie dotychczasowych organów właściwych w sprawach gospodarki wodnej jednym podmiotem, jakim ma być Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zwane dalej „Wody Polskie”. Podmiot ten ma realizować politykę gospodarowania wodami na każdym poziomie zlewni, regionu wodnego oraz dorzecza. Ustawa określa m.in. zasady korzystania z wód do kąpieli. Rada musi […]

2018.01.01 Wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 stycznia 2018 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Zmiany dotyczą przede wszystkim: Przeciwdziałania optymalizacji podatkowej – unikaniu opodatkowania tj. przenoszeniu zysku do innych krajów w celu korzystniejszego opodatkowania. Zmiana […]

2018.01.01 Zaczynają obowiązywać nowe zasady dotyczące kosztów postępowania o wykroczeniach

Wydatki ponoszone podczas czynności wyjaśniających, a przeprowadzane przez organ podległy władzom jednostki samorządu terytorialnego, mają być wykładane przez właściwą j.s.t. (art. 117 § 3), a następnie rozliczane stosownie do zasad odpowiedzialności za wynik postępowania. Wydatki wykładane przez Skarb Państwa i samorząd terytorialny będą zryczałtowane. Do czynności wyjaśniających niezakończonych przed dniem wejścia w życie nowelizacji ma zastosowanie już nowa […]

2017.12.15 Weszła w życie nowelizacja przepisów ustawy i aktach stanu cywilnego z dnia 28.11.2014 r.

Zmiany dotyczą w główniej mierze wydłużenia okresu przejściowego w zakresie przekazywania służbom statystyki publicznej informacji z kart urodzenia, martwego urodzenia oraz kart zgonu. Wykorzystanie w tym zakresie drogi elektronicznej będzie jednak możliwe nie od 1.01.2018 r., jak to początkowo przewidywały przepisy ustawy, ale od 1.01.2023 r.Również dopiero z 2023 r. zaczną obowiązywać przepisy określające zakres danych pozyskiwanych […]

2017.12.15 Znowelizowano ustawę o samorządzie gminnym

Znowelizowano ustawę o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875). W przypadku zmiany granic gmin polegającej na wyłączeniu części obszaru gminy i jego włączeniu do sąsiedniej gminy, gmina, do której został włączony ten obszar, wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki gminy na tym obszarze, w tym prawa i obowiązki wynikające z zezwoleń, koncesji oraz […]

2017.12.12 Weszła w życie zmiana ustawy Prawo Budowlane

Weszła w życie zmiana ustawy Prawo Prasowe (Dz.U. z 1984 r. Nr 5, poz. 24 ze zm.). Przewiduje ona nowe zasady autoryzacji wypowiedzi. Przede wszystkim obowiązkiem dziennikarza będzie umożliwienie autoryzacji dosłownie cytowanej wypowiedzi, o ile nie była ona wcześniej nigdzie publikowana, ani publicznie wygłoszona. Osoba udzielająca informacji powinna być uprzednio o takim uprawnieniu poinformowana. Autoryzacja powinna nastąpić niezwłocznie, nie […]

2017.12.07 Weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U.2017.2263), określające wysokość wpisu stałego, który musi zostać uiszczony przez podmiot wnoszący sprzeciw od decyzji wydanej na podstawie art. 138 § 2 k.p.a. do sądu administracyjnego. Wynosi on obecnie […]

2017.12.06 Weszła w życie nowelizacja ustawy o podarkach i opłatach lokalnych

Na jej podstawie organy podatkowe właściwe w sprawach podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego będą musiały corocznie sporządzać sprawozdanie dotyczące podatków lokalnych. Celem takiego rozwiązania jest ułatwienie gminom prowadzenia własnej polityki podatkowej. Ponadto ww. organy mają obowiązek sporządzania corocznego sprawozdania zawierającego informacje o podstawach opodatkowania tymi podatkami i podstawach opodatkowania zwolnionych z tych podatków na […]

2017.11.30 Weszły w życie przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym

W dniu 30 listopada 2017 roku weszły w życie przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1935). Na mocy wyżej wskazanego aktu prawnego został utworzony Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego, którzy od właściwego organu uzyskali zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Rejestr składa się z następujących […]

2017.11.19 Weszły w życie przepisy ustawy z dnia 20 maja 1971 roku Kodeks wykroczeń

W dniu 19 listopada 2017 roku weszły w życie przepisy ustawy z dnia 20 maja 1971 roku Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2017 r. poz. 1941). Na mocy wyżej wskazanego aktu prawnego art. 66 § 1 (tj. wywołanie fałszywego alarmu) otrzymał nowe następujące brzmienie: „Kto (1) chcąc wywołać niepotrzebną czynność, fałszywą interwencją lub w inny sposób wprowadza w […]

2017.11.13 Weszły w życie przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym

W dniu 13 listopada 2017 roku weszły w życie przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1978). Na mocy wyżej wskazanego aktu prawnego zmianie uległ moment wniesienia opłaty za badanie techniczne pojazdu. Obecnie kierowca będzie bowiem zobowiązany do jej uiszczenia jeszcze przed rozpoczęciem czynności badania technicznego, a […]

2017.12.11 Wprowadzono nowe przepisy wykonawcze w zakresie rejestracji i oznaczania pojazdów

Wprowadzono nowe przepisy wykonawcze w zakresie rejestracji i oznaczania pojazdów (rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 11.12.2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. poz. 2355). Zmiana polega m.in. na: Ograniczeniu obowiązku przedstawiania przy rejestracji pojazdu tłumaczeń dokumentów wydawanych przez właściwe organy państw członkowskich UE w zakresie informacji […]

2017.10.28 Weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji

W dniu 28 października 2017 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (tj.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1277). Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami: przy egzekucji świadczeń niepieniężnych, wszczęcie egzekucji uzależnione jest od uiszczenia przez wierzyciela opłaty tymczasowej w wysokości 10% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Opłata tymczasowa w takiej samej wysokości należna jest od […]

2017.10.01 Weszły w życie przepisy Ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym

W dniu 1 października 2017 r. weszły w życie przepisy Ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 862). Na mocy tej ustawy, rozpoczął działanie powszechny rejestr sprawców przestępstw na tle seksualnym. Składa się on z dwóch baz danych: Rejestr z dostępem ograniczonym – dostęp […]

2017.09.11 W dniu 11 września weszła w życie ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości

Głównym założeniem ustawy jest ustanowienie Krajowego Zasobu Nieruchomości, którego zadaniem będzie prawidłowe gospodarowanie gruntami należącymi do Skarbu Państwa. Podstawowym obowiązkiem KZN będzie nadzorowanie najmu, w tym m.in. wysokości czynszów. Zadaniem KNZ będzie także kontrola spełniania wymogów dotyczących powierzchni mieszkań przeznaczonych na wynajem oraz zasad zawierania bądź wypowiadania umów najmu. Krajowy Zasób Nieruchomości będzie również uczestniczył […]

2017.09.11 Większe rygory dla ustanowienia odrębnej własności samodzielnego lokalu mieszkalnego

Od dnia 11 września 2017 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o własności lokali, uzależniające możliwość ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego od stwierdzenia zgodności z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz decyzjami administracyjnymi: pozwoleniem na budowę oraz pozwoleniem na użytkowanie. Tę istotną zmianę wprowadziła do ustawy o własności lokali (Dz.U. z 2015 r. poz. 1892) nowelizacja dokonaną ustawą z 20.07.2017 […]

2017.09.09 Prawo do lokalu w spółdzielni mieszkaniowej wiąże się z członkostwem w niej

Od dnia 9 września 2017 r. obowiązują zmienione przepisy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, realizujące nakazy wynikające z szeregu wyroków Trybunału Konstytucyjnego, w szczególności związania członkostwa w spółdzielni z dysponowaniem spółdzielczym prawem do lokalu. Po zmianach dokonanych ustawą z 20.07.2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze (Dz.U. […]

2017.09.09 Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego po zmianach

Duża część zmienionych przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych wchodząca w życie 9 września 2017 r. dotyczy spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, co ma związek z rządowym programem rozwoju mieszkalnictwa i umożliwieniem spółdzielniom zwiększenia podaży mieszkań użytkowanych na zasadach prawa lokatorskiego. Zgodnie ze zmianą wprowadzoną ustawą z 20.07.2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks […]

2017.09.08 Informacje przekazywane do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego na nowych formularzach

Od 8 września obowiązuje rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 9.08.2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu, trybu i terminu przekazywania Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu informacji niezbędnych do realizacji jego zadań oraz sposobu weryfikacji prawidłowości przekazywanych informacji (Dz.U. poz. 1710). W przedmiotowym rozporządzeniu został określony szczegółowy zakres, tryb i termin przekazywania Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu informacji niezbędnych do realizacji jego […]