2017.12.12 Weszła w życie zmiana ustawy Prawo Budowlane

Weszła w życie zmiana ustawy Prawo Prasowe (Dz.U. z 1984 r. Nr 5, poz. 24 ze zm.). Przewiduje ona nowe zasady autoryzacji wypowiedzi.

Przede wszystkim obowiązkiem dziennikarza będzie umożliwienie autoryzacji dosłownie cytowanej wypowiedzi, o ile nie była ona wcześniej nigdzie publikowana, ani publicznie wygłoszonaOsoba udzielająca informacji powinna być uprzednio o takim uprawnieniu poinformowana. Autoryzacja powinna nastąpić niezwłocznie, nie później niż w ciągu 6 godzin – w przypadku dzienników, lub 24 godzin – w przypadku czasopism. Umownie będzie można jednak określić inne terminy. Niedokonanie lub odmowa dokonania autoryzacji w tych terminach będą poczytywane za dokonanie autoryzacji bez zastrzeżeń. Ustawodawca wskazuje również, że autoryzacją nie będzie zmiana kolejności wypowiedzi w tekście, zaproponowanie nowych pytań czy przekazanie nowych pytań lub odpowiedzi. Publikacja wypowiedzi bez umożliwienia dokonania jej autoryzacji będzie zagrożona karą grzywny, chyba że publikowana wypowiedź będzie identyczna z udzieloną przez osobę udzielającą informacji. Przestał obowiązywać przepis przewidujący obowiązek pracowniczy dziennikarza w postaci realizowania ogólnej linii programowej redakcji. W zamian pojawia się prawo dziennikarza do odmowy wykonania polecenia służbowego, jeżeli podporządkowanie się takiemu poleceniu oznaczałoby publikację łamiącą zasady rzetelności, obiektywizmu i staranności zawodowej. Dziennikarz będzie mógł także odmówić publikacji materiału prasowego w przypadku wprowadzenia do niego zmian wypaczających sens i wymowę wersji materiału przez niego przygotowanego.