2017.12.06 Weszła w życie nowelizacja ustawy o podarkach i opłatach lokalnych

Na jej podstawie organy podatkowe właściwe w sprawach podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego będą musiały corocznie sporządzać sprawozdanie dotyczące podatków lokalnych. Celem takiego rozwiązania jest ułatwienie gminom prowadzenia własnej polityki podatkowej. Ponadto ww. organy mają obowiązek sporządzania corocznego sprawozdania zawierającego informacje o podstawach opodatkowania tymi podatkami i podstawach opodatkowania zwolnionych z tych podatków na mocy uchwał rad gmin. Ustawa określa szczegółowo dane podlegające zgłoszeniu. Istotnym pozostaje, że sprawozdanie trzeba będzie sporządzać począwszy od 2018 r.