2018.10.01 Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń

W dniu 01 października 2018 r. ma wejść w życie ustawa o dystrybucji ubezpieczeń określająca zasady wykonywania działalności w zakresie dystrybucji ubezpieczeń osobowych i majątkowych oraz dystrybucji reasekuracji. Ustawa ta ma zastąpić obowiązującą dotychczas ustawę o pośrednictwie ubezpieczeniowym.

Przewiduje ona zwiększenie ochrony prawnej klientów zawierających umowy ubezpieczenia, w szczególności poprzez zwiększenie obowiązków informacyjnych zakładów ubezpieczeń, stanowiąc tym samym realizację unijnych dyrektyw. Ustawa kładzie nacisk na uczciwe, rzetelne i profesjonalne postępowanie z klientami przez ubezpieczycieli, zgodne z najlepiej pojętym interesem klienta. Nakłada przy tym szereg obowiązków na pośredników ubezpieczeniowych, zachowując ich podział na agentów i brokerów ubezpieczeniowych. W praktyce przed zawarciem umowy klient ma otrzymać komplet informacji o dystrybutorze ubezpieczeń  (w tym np. informację o charakterze jego wynagrodzenia, zasadach rozstrzygania sporów). Celem takich regulacji jest skuteczne wyeliminowanie zjawiska świadomego przedstawiania klientom produktów ubezpieczeniowych niedostosowanych do ich rzeczywistych potrzeb, a wynikającego z chęci uzyskania jak najwyższej prowizji przez pośrednika ubezpieczeniowego. Wprowadzane regulacje mają nadto przeciwdziałać konfliktom interesów, wpływającym negatywnie na interesy klientów.

Ustawa przewiduje także zasady ubezpieczania od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez agentów i brokerów ubezpieczeniowych. Dodatkowo ma powstać nowy rejestr pośredników ubezpieczeniowych w systemie internetowym, prowadzony przez Komisję Nadzoru Finansowego, sprawującą nadzór nad pośrednikami ubezpieczeniowymi i monitorującą rynek ubezpieczeń. Organem właściwym do rozpatrywania skarg i reklamacji na działalność pośredników ubezpieczeniowych będzie Rzecznik Finansowy.