W dniu 16 lutego 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (U. z 2018 poz. 374).

W dniu 16 lutego 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (U. z 2018 poz. 374). Ustawa przewiduje wydłużenie okresu, w którym na gminie spoczywa obowiązek zapewnienia najemcom prawa do lokalu zamiennego i pokrycia kosztów przeprowadzki, do dnia 31 grudnia 2019 r. Nowelizacja zmienia dotychczasowe brzmienie art. 32 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminnym i o zmianie Kodeksu Cywilnego w ten sposób, że – w przypadku wypowiedzenia najmu, na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 4 ww. Ustawy (dot. wypowiedzenia przez właściciela lokalu stosunku prawnego, nie później niż na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego, jeżeli lokator używa lokalu, który wymaga opróżnienia w związku z koniecznością rozbiórki lub remontu budynku), najemcy opłacającemu w dniu poprzedzającym dzień wejścia w życie ustawy czynsz regulowany, obowiązek zapewnienia temu najemcy lokalu zamiennego oraz pokrycia kosztów przeprowadzki spoczywa, do dnia 31 grudnia 2019 r., na właściwej gminie. Przedmiotowa regulacja obowiązywać będzie do dnia 31 grudnia 2019 r., a będzie odnosić się do sytuacji, w których wypowiedzenie najmu nastąpi przed ww. datą.