2017.11.13 Weszły w życie przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym

W dniu 13 listopada 2017 roku weszły w życie przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1978). Na mocy wyżej wskazanego aktu prawnego zmianie uległ moment wniesienia opłaty za badanie techniczne pojazdu. Obecnie kierowca będzie bowiem zobowiązany do jej uiszczenia jeszcze przed rozpoczęciem czynności badania technicznego, a nie jak wcześniej – dopiero po zakończeniu przeglądu. Od zasady płatności z góry będzie wyjątek w sytuacji rozliczenia usługi na podstawie faktury VAT z odroczonym terminem płatności.

Kolejne różnice dotyczą samego badania i informacji o nim. Jeżeli diagnosta wykryje usterkę, która skutkować będzie negatywnym wynikiem badania technicznego, wówczas będzie on zobligowany do określenia wyniku przeglądu jako „negatywny”, a następnie przekazania do Centralnej Ewidencji Pojazdów informacji o tym fakcie, podając jednocześnie kod usterki. Negatywny wynik badania zobowiązuje kierowcę do usunięcia stwierdzonych uchybień w okresie 14 dnii ponownego wykonania badania pod ich kątem. Koszt wtórnej weryfikacji – w tej samej stacji kontroli pojazdów – wyniesie od 13 zł do 36 zł i zależeć będzie od stopnia wykrytych usterek. Kierowca będzie też mógł po 14 dniach oraz w innej stacji kontroli pojazdów wykonać badanie, ale w pełnym zakresie i w związku z tym za pełną opłatą jak za badanie pierwotne, w którym stwierdzono usterki.

Na podstawie nowych przepisów zwiększył się również zakres danych wprowadzanych do Centralnej Ewidencji Pojazdów. Obecnie będą tam trafiać także informacje o zabezpieczeniach na pojeździe, w tym jego zajęciu przez organ egzekucyjny, czy o zabezpieczeniu majątkowym, a także dane o istotnych szkodach powypadkowych (w przypadku pojazdów nieubezpieczonych) napływające z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. W Centralnej Ewidencji Pojazdów będą też wprowadzanie informacje o zatrzymanych dowodach rejestracyjnych i pozwoleniach czasowych przez służby kontroli ruchu drogowego. Ponadto poszerzyło się grono podmiotów mających uprawnienia do zatrzymywania przedmiotowych dokumentów, do których zaliczyć  teraz należy Straż Graniczną.