2018.01.01. Pomoc finansowa w ramach programów w obszarze innowacyjności

Z nowym rokiem weszły w życie przepisy umożliwiające staranie się o pomoc finansową na prowadzenie działalności innowacyjnej. Pomoc ma być udzielana w ramach ustanawianych przez ministra programów w obszarze innowacyjności gospodarki.

W ustawie z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej został dodany nowy rozdział zawierający przepisy będące podstawą ustanawiania przez ministra właściwego do spraw gospodarki programów w obszarze innowacyjności gospodarki. Programy te mają uzupełniać obecnie istniejące instrumenty wsparcia i znajdą zastosowanie jako narzędzie pozwalające szybko reagować na pojawiające się przeszkody w rozwoju innowacyjności.

Pomoc finansowa ma zostać przeznaczona na działania związane ze wspieraniem innowacyjności, świadczeniem usług doradczych, wspieraniem udziału przedsiębiorców w targach i misjach gospodarczych, wspieraniem klastrów innowacyjnych i inne. Skorzystać z takiego wsparcia będą mogły być osoby fizyczne rozpoczynające działalność w obszarze innowacyjności gospodarki, przedsiębiorcy, podmioty działające na rzecz innowacyjności gospodarki, klastry innowacyjne oraz partnerzy społeczni i gospodarczy. Pomoc finansowa będzie mieć postać bezzwrotnego wsparcia, pożyczki lub finansowania kosztów usług świadczonych bezpłatnie lub poniżej ceny rynkowej. Wybór podmiotów, którym przypadnie taka pomoc, ma następować w oparciu o odpowiednio stosowane przepisy o wyborze projektów do dofinansowania w ramach polityki spójności.