2018.07.09 Zmiany w zasadach przedawnienia roszczeń

Z dniem 9 lipca 2018 r. weszły w życie nowe zasady przedawnienia roszczeń majątkowych. Podstawowy termin przedawnienia roszczeń został skrócony z lat 10 do lat 6. W zakresie roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i dotyczących świadczeń okresowych, zmian nie ma – podstawowy termin ich przedawnienia wynosi, tak jak dotychczas 3 lata. Kolejną nowością jest fakt, że ustawodawca uczynił wyłom w zasadzie, iż upływ okresu przedawnienia brany jest pod uwagę przez sąd orzekający w sprawie jedynie na zarzut podniesiony przez dłużnika. Otóż w odniesieniu do roszczeń przedsiębiorców przeciwko konsumentom, zarzut przedawnienia będzie brany przez sąd z urzędu, zatem bez względu na to, czy konsument go podniesie, chyba że sąd dopatrzy się wyjątkowych okoliczności, by upływu okresu przedawnienia nie uwzględnić. Dodatkowo ustawodawca w odniesieniu do roszczeń z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej konsumentowi, wprowadził zasadę, iż bieg rocznego terminu przedawnienia roszczenia o usunięcie wady bądź wymianę rzeczy na wolną od wad, nie może się skończyć wcześniej niż z upływem 2 lat (w odniesieniu do rzeczy ruchomych) bądź 5 lat (w odniesieniu do nieruchomości) od wydania rzeczy konsumentowi.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *