2017.11.30 Weszły w życie przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym

W dniu 30 listopada 2017 roku weszły w życie przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1935). Na mocy wyżej wskazanego aktu prawnego został utworzony Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego, którzy od właściwego organu uzyskali zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Rejestr składa się z następujących ewidencji:
a)    przedsiębiorców, którzy posiadają zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;
b)    poważnych naruszeń;
c)    osób, które zostały uznane za niezdolne do kierowania operacjami transportowymi przedsiębiorcy do czasu przywrócenia dobrej reputacji.

Wyżej wspomniany rejestr prowadzony jest w formie elektronicznej i został utworzony w celu uzyskania aktualnej i dokładnej bazy danych przedsiębiorców transportu drogowego. Tym samym powstała możliwość wymiany informacji dotyczących przedsiębiorców transportu drogowego z państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Jego utworzenie ma zapewnić sprawny przepływ informacji pomiędzy wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w proces wydawania zezwoleń na wykonywanie zawodu przedsiębiorcy drogowego, wydawania, zmiany oraz cofania licencji międzynarodowych na przewóz osób i rzeczy bądź zaświadczeń na przewóz własny, podmiotami przeprowadzającymi egzaminy i wydającymi certyfikaty kompetencji zawodowych oraz podmiotami sprawującymi nadzór, a także kontrolę nad transportem drogowym.