2017.12.15 Znowelizowano ustawę o samorządzie gminnym

Znowelizowano ustawę o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875). W przypadku zmiany granic gmin polegającej na wyłączeniu części obszaru gminy i jego włączeniu do sąsiedniej gminy, gmina, do której został włączony ten obszar, wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki gminy na tym obszarze, w tym prawa i obowiązki wynikające z zezwoleń, koncesji oraz innych aktów administracyjnych. Akty prawa miejscowego z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego ustanowione przez organ gminy przed zmianą granic w części dotyczącej obszaru, który został wyłączony z tej gminy, stają się aktami prawa miejscowego gminy, do której ten obszar został włączony i obowiązują do dnia wejścia w życie nowych aktów prawa miejscowego ustanowionych przez organ tej gminy, jednak nie dłużej niż przez okres 3 lat od dnia zmiany granic gminy, natomiast w części dotyczącej obszaru, który nie został wyłączony z tej gminy, pozostają w mocy. Do zmian granic, które nastąpiły do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.