2017.12.07 Weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U.2017.2263), określające wysokość wpisu stałego, który musi zostać uiszczony przez podmiot wnoszący sprzeciw od decyzji wydanej na podstawie art. 138 § 2 k.p.a. do sądu administracyjnego. Wynosi on obecnie 100 zł, wcześniej sądy administracyjne pobierały wpis w wysokości 200 zł. W tej samej wysokości 100 zł został ustanowiony wpis od skargi kasacyjnej od wyroku WSA w sprawie sprzeciwu od decyzji.

Podmioty, które w sprawach sprzeciwów od decyzji wniosły wpis w wyższej kwocie, niż obecnie obowiązujące 100 zł, otrzymają z urzędu, bez potrzeby składania odrębnego wniosku, zwrot nadpłaconej kwoty.