Orzecznictwo Sądu Najwyższego

2018 Listopad

​Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 15 listopada 2018 r., III CZP 52/18 ​Dopuszczalne jest zbycie pomieszczenia przynależnego do lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość wraz z odpowiednim udziałem w nieruchomości wspólnej w celu przyłączenia tego pomieszczenia do innego lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość i położonego w granicach tej samej wspólnoty mieszkaniowej; do dokonania w ten sposób podziału prawnego […]

2018 Październik

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 19 października 2018 r., III CZP 45/18 ​Rzecz nabyta w trakcie trwania małżeństwa, w którym obowiązuje ustawowa wspólność majątkowa, w części ze środków pochodzących z majątku osobistego jednego z małżonków, a w części z ich majątku wspólnego, wchodzi do majątku osobistego małżonka i do majątku wspólnego małżonków w udziałach odpowiadających […]

2018 Wrzesień

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 7 września 2018 r., III CZP 42/18 ​Jeżeli członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest wraz z tą spółką wspólnikiem spółki komandytowej, do wyrażenia przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zgody na zmianę umowy spółki komandytowej – wymaganej na podstawie art. 9 k.s.h. – ma zastosowanie art. 210 § 1 k.s.h.

2018 Sierpień

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 10 sierpnia 2018 r., III CZP 22/18 ​W umowie ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym roszczenie o wypłatę wartości wykupu ubezpieczenia, nie stanowiącej kosztów udzielonej ochrony ubezpieczonej, przedawnia się w terminie określonym w art. 118 k.c.

2018 Lipiec

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 12 lipca 2018 r., III CZP 3/18 ​W procesie o świadczenie okresowe przysługujące powodowi na podstawie określonego stosunku prawnego za kolejny okres wymagalności, nie jest dopuszczalne ponowne badanie i ocenianie przez sąd zdarzeń prawnych, odnoszących się do zasady odpowiedzialności pozwanego, w takim zakresie, w jakim były one przedmiotem rozstrzygnięcia w […]

2018 Czerwiec

Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 20 czerwca 2018 r., III CZP 29/17 ​Oceny, czy postanowienie umowne jest niedozwolone (art. 385[1] § 1 k.c.), dokonuje się według stanu z chwili zawarcia umowy.   Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 5 czerwca 2018 r., III CZP 50/17 Nabycie przez przedsiębiorstwo państwowe – […]

2018 Maj

Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 25 maja 2018 r., III CZP 116/17 ​Przepis art. 442[1] § 2 k.c. ma zastosowanie także wtedy, gdy wobec sprawcy czynu niedozwolonego, ponoszącego odpowiedzialność na podstawie art. 436 § 1 k.c., zachodzą okoliczności wskazane w art. 31 § 1 k.k., które stanowiły podstawę umorzenia postępowania karnego na […]

2018 Kwiecień

Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 17 kwietnia 2018 r., III CZP 100/17 ​Wytoczenie powództwa o wydanie nieruchomości przez osobę niebędącą jej właścicielem przeciwko posiadaczowi samoistnemu nie przerywa biegu zasiedzenia przez niego własności tej nieruchomości (art. 123 § 1 pkt 1 w zw. z art. 175 k.c.).   Uchwała Sądu Najwyższego z dnia […]

2018 Marzec

Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 28 marca 2018 r., III CZP 46/17 ​W razie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej utrzymującej w mocy decyzję odmawiającą ustanowienia na rzecz byłego właściciela nieruchomości prawa użytkowania wieczystego na tej nieruchomości na podstawie przepisów dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze […]

2018 Luty

Uchwała SN z dnia 23 lutego 2018 r.,  III CZP 103/17 W sprawie o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami skład majątku wspólnego ustala się według chwili ustania wspólności majątkowej, a jego wartość według stanu tego majątku oraz cen w chwili dokonywania podziału. Umowa małżonków o częściowym podziale majątku wspólnego, zawarta przed […]

2018 Styczeń

Uchwała SN z dnia 11 stycznia 2018 r., III CZP 90/17 ​Następcze stwierdzenie przez sąd rejestrowy niezgodności z przepisami  prawa treści statutu spółdzielni, stanowiącego podstawę jej wcześniejszego zarejestrowania, nie uzasadnia wszczęcia postępowania przymuszającego na podstawie  art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (jedn. tekst Dz.U. z 2017 […]

2017 Grudzień

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 21 grudnia 2017 r., III CZP 89/17 ​Świadomie korzysta z wyrządzonej drugiemu szkody (art. 422 k.c.) ten, kto  wie, że odnosi korzyść z cudzego czynu niedozwolonego. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 21 grudnia 2017 r., III CZP 66/17 ​Małżonek częściowo ubezwłasnowolniony nie ma zdolności procesowej w sprawie o rozwód (art. […]

2017 Listopad

Uchwała SN z 9 listopada 2017 r., III CZP 43/17 ​Roszczenie o zadośćuczynienie pieniężne za naruszenie dóbr osobistych przechodzi na następcę prawnego pod tytułem ogólnym osoby prawnej, gdy powództwo o jego zasądzenie zostało wytoczone przed jej ustaniem (art. 448 w zw. z art. 445 § 3 i w zw. z art. 43 k.c.). Uchwała SN […]

2017 Październik

Uchwała SN z dnia 19 października 2017 r., III CZP 42/17 ​W sprawie z powództwa przedsiębiorcy przeciwko konsumentowi zobowiązanemu z weksla sąd z urzędu uwzględnia nieskuteczność powołania się przez powoda na podstawę właściwości miejscowej przewidzianą w art. 37[1] § 1 k.p.c. Uchwała SN z dnia 19 października 2017 r., III CZP 45/17 ​Dzierżawcy, który na […]

2017 Wrzesień

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 15 września 2017 r., III CZP 34/17 W postępowaniu o ustanowienie służebności przesyłu jest dopuszczalne wydanie, na podstawie art. 318 § 1 k.p.c. w związku z art. 13 § 2 k.p.c., postanowienia wstępnego o uznaniu żądania ustanowienia tej służebności za usprawiedliwione w zasadzie. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 15 września […]

2017 Sierpień

Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 25 sierpnia 2017 r., III CZP 11/17 ​Upływ terminu, na który zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego gruntu, nie powoduje wygaśnięcia prawa odrębnej własności lokalu znajdującego się w budynku położonym na tym gruncie. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 24 sierpnia 2017 r., III CZP 35/17 Do nabycia własności […]

2017 Lipiec

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 26 lipca 2017 r., III CZP 30/17 ​Prowadzący na własny rachunek przedsiębiorstwo lub zakład wprawiony w ruch za pomocą sił przyrody nie odpowiada za szkodę wyrządzoną przez ruch przedsiębiorstwa lub zakładu, jeżeli istnieją podstawy do przyjęcia, że szkoda nastąpiła z wyłącznej winy osoby trzeciej, za którą nie ponosi odpowiedzialności, choćby […]

2017 Czerwiec

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 22 czerwca 2017 r. III CZP 8/17 ​Powództwo o opublikowanie sprostowania, o którym mowa w art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 26  stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (Dz.U. Nr 5, poz. 24 ze zm.), wytacza się przeciwko redaktorowi naczelnemu właściwego dziennika lub czasopisma, a nie przeciwko osobie fizycznej […]

2017 Maj

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 24 maja 2017 r. III CZP 2/17 ​Oczywista niedokładność pisma procesowego spełniającego wymagania apelacji – środka odwoławczego przysługującego od objętego zaskarżeniem orzeczenia – polegająca na określeniu go „zażaleniem”, nie stanowi przeszkody do nadania mu właściwego biegu, także wtedy, gdy zostało sporządzone przez zawodowego pełnomocnika.   Uchwała Sądu Najwyższego z dnia […]

2017 Marzec

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 22 marca 2017 r. III CZP 49/16 ​Samoistny posiadacz nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste może nabyć jej własność przez zasiedzenie.   Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 17 marca 2017 r. III CZP 110/16 ​Dopuszczalne jest zawarcie umowy zrzeczenia się prawa do zachowku (art. 1048 k.c.). Luty 2017   Uchwała Sądu […]