Wpisy

2018.01.01 Wchodzi w życie ustawa Prawo wodne z 20 lipca 2017 r.

Zmienia ona system zarządzania zasobami wodnymi, m.in. poprzez zastąpienie dotychczasowych organów właściwych w sprawach gospodarki wodnej jednym podmiotem, jakim ma być Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zwane dalej „Wody Polskie”. Podmiot ten ma realizować politykę gospodarowania wodami na każdym poziomie zlewni, regionu wodnego oraz dorzecza.

Ustawa określa m.in. zasady korzystania z wód do kąpieli. Rada musi wydać uchwałę będącą aktem prawa miejscowego, corocznie do dnia 20 maja w sprawie sezonu kąpielowego, który obejmuje okres między 1 czerwca a 30 września. Co więcej wójt, burmistrz lub prezydent miasta, najpóźniej do 28 lutego, przekazuje projekt uchwały do zaopiniowania Wodom Polskim, właścicielowi wód oraz właściwemu organowi Inspekcji Ochrony Środowiska i państwowemu powiatowemu lub państwowemu granicznemu inspektorowi sanitarnemu, także właściwemu dyrektorowi urzędu morskiego, śródlądowej drodze wodnej – także właściwemu dyrektorowi urzędu żeglugi śródlądowej. Instytucje te muszą się wypowiedzieć w terminie 2 tygodni. Milczenie oznaczać będzie akceptację. Prawo wodne zakłada, że każde kąpielisko musi być wpisane do ewidencji. Od 2018 roku będzie można tworzyć kąpielisko albo miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli na okres nie dłuższy niż 30 dni. Organizator, który planuje uruchomić kąpielisko w 2018 roku musi do 31 grudnia 2017 roku przekazać wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi wniosek o umieszczenie w wykazie kąpielisk wydzielonego fragmentu wód powierzchniowych, na którym planuje uruchomić kąpielisko. Organizator miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, w terminie nie krótszym niż 30 dni przed planowanym otwarciem miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli przekazuje, wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi wniosek o wyrażenie zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli.

Ww. organizatorzy są obowiązani oznakować kąpielisko przed rozpoczęciem sezonu oraz nawet po likwidacji. Wejście w życie Prawa wodnego stanowi implementację do krajowego porządku prawnego dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej.