Wpisy

2018.01.01 Wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 stycznia 2018 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Zmiany dotyczą przede wszystkim:

  1. Przeciwdziałania optymalizacji podatkowej – unikaniu opodatkowania tj. przenoszeniu zysku do innych krajów w celu korzystniejszego opodatkowania. Zmiana opiera się na zasadzie: podatki płacimy w miejscu, gdzie są generowane zyski. Jednym z rozwiązań jest uniemożliwienie kompensowania sztucznie kreowanych strat na operacjach finansowych z dochodem z prowadzonej działalności gospodarczej. Nowe regulacje mają również przeciwdziałać nadmiernemu finansowaniu podatnika długiem oraz transferowaniu dochodu podatnika do tzw. rajów podatkowych. Wprowadzone przepisy będą też przeciwdziałać transferowaniu zysków za granicę przez zawieranie umów między podmiotami powiązanymi na określonego rodzaju usługi niematerialne. Nowe rozwiązania mają także zapobiegać wykorzystywaniu podatkowej grupy kapitałowej do optymalizacji podatkowej;
  2. Podniesienia rocznego limitu 50 % do 100% kosztów uzyskania przychodów, który wyniesie 85.528 zł. To oznacza, że twórcy będą mogli odliczać 50 proc. kosztów do poziomu 171.056 zł rocznych przychodów;
  3. Podwyższenia kwoty wolnej od podatku – z 6600 do 8000 zł, przy jednoczesnym utrzymaniu degresywnej kwotę wolnej od podatku dla dochodów stanowiących podstawę opodatkowania w przedziale od 8000 zł do 13.000 zł oraz dla dochodów stanowiących podstawę opodatkowania przekraczającą 85.528 zł, lecz nieprzekraczającą 127.000 zł. Nie zmienia się kwota wolna od podatku dla dochodów, stanowiących podstawę opodatkowania, przekraczających 13.000 zł oraz nieprzekraczających 85.528 zł.
  4. Podwyższenia z 3500 do 10.000 zł limitu wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, umożliwiającego jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych środków lub wartości do kosztów uzyskania przychodów. Został zniesiony także obowiązek wpłacania zaliczki na podatek dochodowy w wysokości nieprzekraczającej 1000 zł. Zmiany te zmniejszą obciążenia finansowe i administracyjne przedsiębiorców i ułatwią prowadzenie działalności gospodarczej, w szczególności małym i średnim przedsiębiorcom;
  5. Wprowadzeniu tzw. minimalnego podatek dochodowy dla właścicieli nieruchomości komercyjnych o wartości przekraczającej 10 mln zł (np. biura, centra handlowe i domy towarowe). W praktyce podatek ten obejmie dużych podatników, prowadzących działalność gospodarczą na dużą skalę. Podatnicy mający takie nieruchomości, o wartości wyższej niż 10 mln zł, będą płacili tzw. minimalny podatek od podstawy opodatkowania stanowiącej przychód ustalany na podstawie wartości nieruchomości, wynikającej z prowadzonej przez podatnika ewidencji. Od tak ustalonej podstawy opodatkowania pobierany będzie miesięczny podatek w wysokości 0,035 %;
  6. Podatnicy PIT będą mogli złożyć oświadczenie lub zawiadomienie o wyborze określonej formy opodatkowania w formie elektronicznej. Nadal jednak będzie można składać oświadczenia/zawiadomienia w postaci pisemnej.