Wyroby budowlane w Polsce i Unii Europejskiej – obowiązujące przepisy z komentarzem

Wydane przez Polską Izbę Przemysłowo- Handlową Budownictwa w Warszawie pod redakcją Fundacji Wszechnicy Budowlanej Warszawa 2005
Publikacja ta jest jednym z pierwszych opracowań dotyczących nowej dla polskiego systemu prawnego ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych wprowadzającej postanowienia Dyrektywy 89/106 “Wyroby budowlane”. Stanowi ona kompleksową regulację problematyki wyrobów budowlanych, które powinny gwarantować spełnienie przez obiekty budowlane tak zwnaych wymagań podstawowych dotyczących:

  • bezpieczeństwa konstrukcji,
  • bezpieczeństwa pożarowego,
  • bezpieczeństwa użytkowania,
  • odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,
  • ochrony przed hałasem i drganiami,
  • oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród.

W skład publikacji wchodzi kilka zasadniczych części:

  • komentarz do ustawy o wyrobach budowlanych
  • zbiór przepisów dotyczących wyrobów budowlanych
  • lista Polskich Norm na wyroby budowlane wprowadzających normy zharmonizowane z Dyrektywą 89/106
  • adresy centralnych i wojewódzkich organów nadzoru budowlanego
wyroby budowlane w Polsce i unii europejskiej