Umowa o roboty budowlane – wybrane problemy w aktualnym stanie prawnym

Autor: Dr Magdalena Rytwińska-Rasz – wrzesień 2005
Opracowanie poświęcone jest wybranym zagadnieniom ze złożonej problemtyki umowy o roboty budowlane. Jest przeznaczone dla praktyków, którzy z umowami tego typu mają do czynienia w codziennej pracy. Prawidłowe przygotowanie umowy o roboty budowlane, która zapewni równowagę interesów obydwu stron wymaga nie tylko znajomości uregulowań kodeksu cywilnego, ale i prawa budowalnego, a nierzadko prawa zamówień publiczych.

Komentarzowi obowiązujących uregulowań prawnych towarzyszy wypunktowanie najczęściej pojawiających się problemów oraz wyciąg przepisów prawnych odnoszących się do szeroko rozumianych robót budowlanych.