Tereny biologicznie czynne. Prawa autorskie do projektu budowlanego

Autor: dr Magdalena Rytwińska-Rasz – czerwiec 2013

Niniejsze opracowanie poświęcone jest dwóm grupom niezwiązanych ze sobą zagadnień:
• administracyjnym regulacjom dotyczącym powierzchni biologicznie czynnych, które powinny być uwzględniane w projektowaniu budowlanym;
• wycinkowi problematyki praw autorskich do projektu budowlanego.

Projekt budowlany jest dziełem szczególnego rodzaju. Z jednej strony projektant tworzy utwór w rozumieniu przepisów prawa autorskiego, z drugiej strony jego swoboda twórcza jest w pewnym stopniu ograniczona. Ograniczenia te wynikają z wymagań i oczekiwań inwestora oraz – może nawet przede wszystkim – z zasad wiedzy technicznej i przepisów z obszaru szeroko rozumianego prawa budowlanego.

Tego typu ograniczeniem swobody twórczej projektanta jest konieczność uwzględnienia w projektowaniu zgodnej z prawem powszechnie obowiązującym, a doprecyzowanej w przepisach prawa miejscowego, wielkości powierzchni biologicznie czynnej, która musi zostać zachowana na danej działce budowlanej.