Odpowiedzialność wykonawcy za szkody wyrządzone przez podwykonawcę

Autor: dr Magdalena Rytwińska-Rasz – marzec 2014

Artykuł niniejszy poświęcony jest wycinkowi zagadnień z zakresu odpowiedzialności cywilnej, w ramach której czasami trudno podjąć decyzję, kto i na jakiej podstawie ponosi odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę, a tym samym wobec kogo skutecznie można skierować roszczenia odszkodowawcze.

Postanowiłam przybliżyć Państwu podstawowe zasady tej odpowiedzialności w sytuacjach bardzo często występujących w praktyce, kiedy to w toku wykonywania prac, również w procesie inwestycyjnym — od projektowania począwszy, zostały wyrządzone szkody różnym osobom przez podwykonawców tych robót.

Zarysowane na wstępie artykułu stany faktyczne dotyczą dwóch sytuacji. Pierwsza, kiedy to szkoda powstaje w wyniku niewykonania bądź nienależytego wykonania zobowiązania, a poszkodowanym jest druga strona umowy — w naszym przypadku osoba zlecająca prace projektowe, i druga, kiedy szkoda powstaje w wyniku deliktu, a poszkodowanym jest i druga strona umowy, i osoba trzecia.

OdpowiedzialnoscWykonawcy__2014-03