Bezpieczeństwo pożarowe dachów

Autor: Dr Magdalena Rytwińska, – marzec 2007
Opracowanie niniejsze składa się z dwóch części. Część pierwsza jest poświęcona analizie obowiązujących regulacji w zakresie bezpieczeństwa pożarowego dachów wynikających z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002, nr 75, poz. 690 z późn. zmianami).

Część druga zawiera zestawienie planowanych zmian w rozdziale 1 i 2 działu 6 obowiązującego rozporządzenia wraz z krótką analizą jednej z planowanych zmian dotyczących wymagań stawianych dachom wielkopowierzchniowym (powyżej 1.000 m2).

Bezpieczeństwo pożarowe dachów