e-Porady – Regulamin

Treść regulaminu usługi e-Porady. Wysyłając zapytanie wyrażacie Państwo zgodę na postanowienia tego regulaminu.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRAWNYCH PRZEZ KANCELARIĘ RADCY PRAWNEGO MAGDALENY RYTWIŃSKIEJ – RASZ MIĘDZYNARODOWE DORADZTWO PRAWNE W BIZNESIE W ŁODZI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§ 1

Postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie stanowią regulamin świadczenia usług w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. 2013, poz.1422).

§ 2

Regulamin określa:

a) rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;

b) warunki świadczenia usług drogą elektroniczną;

c) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;

d) tryb postępowania reklamacyjnego

§3

Regulamin określa warunki świadczenia usługi „e-Porady”. Zlecenie i wykonanie usługi następuje na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Regulamin dostępny jest na stronie www.b2blegal.pl . Akceptacja Regulaminu przez Klienta stanowi warunek zawarcia umowy na wykonanie usługi przez Kancelarię.

§4

Usługi pomocy prawnej drogą elektroniczną, dalej zwane „e-Poradami” świadczone są przez Kancelarię Radcy Prawnego Magdaleny Rytwińskiej-Rasz Międzynarodowe Doradztwo Prawne w Biznesie w Łodzi, ul. Nawrot 4/1 (90-060), zwaną w niniejszym Regulaminie Kancelarią.

§5

Świadczenie usługi odbywa się w języku polskim, jeżeli nie uzgodniono inaczej z Klientem. Do świadczenia usługi stosuje się przepisy prawa polskiego.

§6

 1. W zależności od treści zapytania Klienta Kancelaria przygotowuje odpowiedź polegającą na:

  1. sporządzeniu opinii prawnej,
  2. sporządzeniu projektu umowy bądź oświadczenia woli,
  3. sporządzeniu projektu pisma procesowego lub wniosku.
 2. Treść przekazanej odpowiedzi stanowi przedmiot praw autorskich przysługujących Kancelarii i podlega ochronie prawnej. Klient uprawniony jest do wykorzystania usługi i jej efektu tylko na użytek własny

 §7

Cała korespondencja z klientem odbywać się będzie za pośrednictwem adresu e-mail wskazanego przez Klienta w formularzu.

§8

 1. Niezwłocznie (najpóźniej do 48 godzin po złożeniu przez Klienta zapytania) po otrzymaniu zapytania Kancelaria przesyła Klientowi na podany w formularzu adres e-mail, koszt usługi, szacowany czas potrzebny na jej wykonanie oraz wskazuje sposób dokonania zapłaty bądź informuje Klienta, że nie może wykonać usługi, albo też prosi o sprecyzowanie zapytania.

 2. Termin, o którym mowa w punkcie poprzedzającym stosuje się do zapytań złożonych w dni od poniedziałku od godziny 9:00 do piątku do godziny 15:00. W przypadku złożenia zapytania w innym czasie, bieg terminu rozpoczyna się od najbliższego dnia roboczego od godziny 9:00.

§9

Klient w celu uzyskania „e-Porady” przedstawia za pośrednictwem formularza zamieszczonego w na stronie www.b2blegal.pl , zapytanie wskazujące w sposób precyzyjny i wyczerpujący stan faktyczny, zagadnienia oraz podaje swoje dane niezbędne do dalszego kontaktu z Kancelarią.

§10

Kancelaria przed dokonaniem wyceny, jak także na każdym etapie świadczenia usługi, może prosić Klienta o doprecyzowanie stanu faktycznego zgłoszonej przez Klienta sprawy, bądź też o podanie innych niezbędnych informacji lub przesłanie skanów dokumentów.

§11

Kancelaria udziela odpowiedzi na pytanie w oparciu o przedstawiony stan faktyczny oraz aktualny stan prawny. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za niedokładne przedstawienie stanu faktycznego przez Klienta.

§12

Kancelaria zastrzega sobie zmianę terminu wykonania usługi w przypadku spraw szczególnie zawiłych wymagających ponadprzeciętnego nakładu pracy i dodatkowych wyjaśnień. O zmianie terminu wykonania usługi Kancelaria niezwłocznie informuje Klienta.

§13

Zawarcie umowy następuje z chwilą akceptacji wysokości opłaty przez Klienta. Akceptacja wysokości opłaty następuje w chwili dokonania wpłaty na wskazany przez Kancelarię rachunek bankowy.

§14

Kancelaria jest związana złożoną ofertą, szczególnie w zakresie ceny i czasu wykonania usługi przez okres 7 dni od dnia jej przesłania na adres e-mail Klienta.

§15

Kancelaria nie udziela odpowiedzi na pytania osób, które nie przedstawiły się z imienia i nazwiska oraz zawierające stany faktyczne bez sprecyzowania nazw oraz imion i nazwisk podmiotów, których sprawa dotyczy. Kancelaria nie udziela odpowiedzi w sobotę, niedzielę oraz święta.

§16

Złożenie przez Klienta dodatkowych pytań i wniosków niepozostających w bezpośrednim związku z przesłanym pierwotnie zapytaniem, traktowane będzie jako złożenie odrębnego zapytania, podlegającego ponownej wycenie.

§ 17

Klient zobowiązany jest do:

 1. udzielenia odpowiedzi na pytania odnośnie przedstawionego zagadnienia zadane przez Kancelarię, W przypadku niewypełnienia obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu wykonanie „e-Porady” zostaje wstrzymane do czasu usunięcia przeszkody przez Klienta,

 2. wskazania danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT, w przypadku zgłoszenia takiego żądania lub istnienia obowiązku jej wystawienia.

§ 18

 1. Klient może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia.

 2. Klient przyjmuje do wiadomości, że powyższe prawo odstąpienia jest wyłączone po wykonaniu usługi przez Kancelarię.

 3. Odstąpienie od umowy może zostać dokonane przy użyciu formularza stanowiącego załącznik nr do niniejszego Regulaminu na adres Kancelarii: kancelaria@b2blegal.pl .

§ 19

Przekazane do Kancelarii informacje objęte są tajemnicą zawodową radcowsko-adwokacką. Kancelaria zobowiązana jest do zachowania w tajemnicy wszystkiego, o czym dowiedziała się w związku z udzieleniem porady prawnej. Obowiązek zachowania tajemnicy jest nie ograniczony w czasie.

§ 20

Akceptując ofertę Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Kancelarię w celach marketingowych, zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018, poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Akceptując ofertę Klient wyraża zgodę na przesyłanie na podany adres elektroniczny wszelkiej informacji handlowej w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą (tekst jednolity: Dz. U. 2013, poz.1422) przez Kancelarię.

§ 21

 1. Klient zgłasza w formie pisemnej na adres Kancelarii reklamację w przypadku zastrzeżeń do usługi ”e-Porady” w terminie 7 dni od dnia, w którym została lub miała zostać wykonana.
 2. Kancelaria rozstrzyga reklamację w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania informując o wyniku postępowania reklamacyjnego Klienta i wskazując uzasadnienie rozstrzygnięcia.

 3. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Kancelaria wykona ponownie usługę, nie pobierając dodatkowej opłaty.

§ 22

Klient, który chce otrzymać fakturę VAT za wykonaną usługę, jest zobowiązany zaznaczyć odpowiednią opcję w trakcie zamawiania usługi oraz prawidłowo wypełnić wszystkie pola formularza.

Faktura zostanie wystawiona użytkownikowi po wykonaniu usługi i zostanie mu wysłana w terminie 7 dni od daty otrzymania wpłaty za wykonaną usługę, wyłącznie w formie elektronicznej, na co Klient wyraża zgodę. Faktura nie będzie zawierać podpisu i pieczęci świadczącego usługę prawnika.

§ 23

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i innych ustaw.

§ 24

Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów wynikających z realizacji E-porady na podstawie niniejszego Regulaminu jest Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, chyba że Klientem jest konsument.

§ 25

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 r. i może zostać zmieniony w każdym czasie.

ZAŁĄCZNIK NR 1

DO REGULAMINU ŚWIADCZENIA USŁUG PRAWNYCH PRZEZ KANCELARIĘ RADCY PRAWNEGO MAGDALENY RYTWIŃSKIEJ – RASZ MIĘDZYNARODOWE DORADZTWO PRAWNE W BIZNESIE W ŁODZI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat: Kancelaria Radcy Prawnego Magdaleny Rytwińskiej – Rasz Międzynarodowe Doradztwo Prawne w Biznesie (adres: 90-060 Łódź, ul. Nawrot 4/1, telefon +42 630 58 41, e-mail: kancelaria@b2blegal.pl )

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.