Wyselekcjonowane najważniejsze zmiany w prawie na, ktróre według naszej opini warto zwrócić uwagę. Kancelaria Prawnicza Łódź. Międzynarodowe Dorardztwo Prawne w Biznesie Kancelaria Radcy Prawnego dr Magdalena Rytwinska-Rasz

2018.01.13. Blokowanie rachunków bankowych przez organy podatkowe jako środek zapobiegawczy przeciwko wyłudzeniom skarbowym

W dniu 13 stycznia 2018 r. weszły w życie przepisy, które umożliwiają organom podatkowym blokowanie rachunków bankowych przez okres 3 dni w przypadku podejrzenia, że mogły służyć do celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi.

Przewidziany ustawą z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych  system teleinformatyczny izby rozliczeniowej (STIR) ma umożliwiać organom podatkowym analizę danych i informacji o rachunkach bankowych. Właściwy do wydania postanowienia o blokadzie rachunku podmiotu na okres nie dłuższy niż
72 godziny jest Szef Krajowej Administracji Skarbowej. Uzasadnieniem blokady będzie informacja posiadana przez organ podatkowy, że dany podmiot może wykorzystywać działalność banków lub spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi lub do czynności zmierzających do wyłudzenia skarbowego, a blokada rachunku podmiotu jest konieczna, aby temu przeciwdziałać.

2018.01.01. Zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

W dniu 1 stycznia 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Rozporządzenie określa zwolnienia na czas określony niektórych grup podatników i niektórych czynności z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz warunki korzystania ze zwolnienia. Zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2018 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.

2018.01.01. Pomoc finansowa w ramach programów w obszarze innowacyjności

Z nowym rokiem weszły w życie przepisy umożliwiające staranie się o pomoc finansową na prowadzenie działalności innowacyjnej. Pomoc ma być udzielana w ramach ustanawianych przez ministra programów w obszarze innowacyjności gospodarki.

W ustawie z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej został dodany nowy rozdział zawierający przepisy będące podstawą ustanawiania przez ministra właściwego do spraw gospodarki programów w obszarze innowacyjności gospodarki. Programy te mają uzupełniać obecnie istniejące instrumenty wsparcia i znajdą zastosowanie jako narzędzie pozwalające szybko reagować na pojawiające się przeszkody w rozwoju innowacyjności.

Pomoc finansowa ma zostać przeznaczona na działania związane ze wspieraniem innowacyjności, świadczeniem usług doradczych, wspieraniem udziału przedsiębiorców w targach i misjach gospodarczych, wspieraniem klastrów innowacyjnych i inne. Skorzystać z takiego wsparcia będą mogły być osoby fizyczne rozpoczynające działalność w obszarze innowacyjności gospodarki, przedsiębiorcy, podmioty działające na rzecz innowacyjności gospodarki, klastry innowacyjne oraz partnerzy społeczni i gospodarczy. Pomoc finansowa będzie mieć postać bezzwrotnego wsparcia, pożyczki lub finansowania kosztów usług świadczonych bezpłatnie lub poniżej ceny rynkowej. Wybór podmiotów, którym przypadnie taka pomoc, ma następować w oparciu o odpowiednio stosowane przepisy o wyborze projektów do dofinansowania w ramach polityki spójności.

2018.01.01 Wchodzi w życie ustawa Prawo wodne z 20 lipca 2017 r.

Zmienia ona system zarządzania zasobami wodnymi, m.in. poprzez zastąpienie dotychczasowych organów właściwych w sprawach gospodarki wodnej jednym podmiotem, jakim ma być Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zwane dalej „Wody Polskie”. Podmiot ten ma realizować politykę gospodarowania wodami na każdym poziomie zlewni, regionu wodnego oraz dorzecza.

Ustawa określa m.in. zasady korzystania z wód do kąpieli. Rada musi wydać uchwałę będącą aktem prawa miejscowego, corocznie do dnia 20 maja w sprawie sezonu kąpielowego, który obejmuje okres między 1 czerwca a 30 września. Co więcej wójt, burmistrz lub prezydent miasta, najpóźniej do 28 lutego, przekazuje projekt uchwały do zaopiniowania Wodom Polskim, właścicielowi wód oraz właściwemu organowi Inspekcji Ochrony Środowiska i państwowemu powiatowemu lub państwowemu granicznemu inspektorowi sanitarnemu, także właściwemu dyrektorowi urzędu morskiego, śródlądowej drodze wodnej – także właściwemu dyrektorowi urzędu żeglugi śródlądowej. Instytucje te muszą się wypowiedzieć w terminie 2 tygodni. Milczenie oznaczać będzie akceptację. Prawo wodne zakłada, że każde kąpielisko musi być wpisane do ewidencji. Od 2018 roku będzie można tworzyć kąpielisko albo miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli na okres nie dłuższy niż 30 dni. Organizator, który planuje uruchomić kąpielisko w 2018 roku musi do 31 grudnia 2017 roku przekazać wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi wniosek o umieszczenie w wykazie kąpielisk wydzielonego fragmentu wód powierzchniowych, na którym planuje uruchomić kąpielisko. Organizator miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, w terminie nie krótszym niż 30 dni przed planowanym otwarciem miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli przekazuje, wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi wniosek o wyrażenie zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli.

Ww. organizatorzy są obowiązani oznakować kąpielisko przed rozpoczęciem sezonu oraz nawet po likwidacji. Wejście w życie Prawa wodnego stanowi implementację do krajowego porządku prawnego dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej.

 

2018.01.01 Wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 stycznia 2018 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Zmiany dotyczą przede wszystkim:

  1. Przeciwdziałania optymalizacji podatkowej – unikaniu opodatkowania tj. przenoszeniu zysku do innych krajów w celu korzystniejszego opodatkowania. Zmiana opiera się na zasadzie: podatki płacimy w miejscu, gdzie są generowane zyski. Jednym z rozwiązań jest uniemożliwienie kompensowania sztucznie kreowanych strat na operacjach finansowych z dochodem z prowadzonej działalności gospodarczej. Nowe regulacje mają również przeciwdziałać nadmiernemu finansowaniu podatnika długiem oraz transferowaniu dochodu podatnika do tzw. rajów podatkowych. Wprowadzone przepisy będą też przeciwdziałać transferowaniu zysków za granicę przez zawieranie umów między podmiotami powiązanymi na określonego rodzaju usługi niematerialne. Nowe rozwiązania mają także zapobiegać wykorzystywaniu podatkowej grupy kapitałowej do optymalizacji podatkowej;
  2. Podniesienia rocznego limitu 50 % do 100% kosztów uzyskania przychodów, który wyniesie 85.528 zł. To oznacza, że twórcy będą mogli odliczać 50 proc. kosztów do poziomu 171.056 zł rocznych przychodów;
  3. Podwyższenia kwoty wolnej od podatku – z 6600 do 8000 zł, przy jednoczesnym utrzymaniu degresywnej kwotę wolnej od podatku dla dochodów stanowiących podstawę opodatkowania w przedziale od 8000 zł do 13.000 zł oraz dla dochodów stanowiących podstawę opodatkowania przekraczającą 85.528 zł, lecz nieprzekraczającą 127.000 zł. Nie zmienia się kwota wolna od podatku dla dochodów, stanowiących podstawę opodatkowania, przekraczających 13.000 zł oraz nieprzekraczających 85.528 zł.
  4. Podwyższenia z 3500 do 10.000 zł limitu wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, umożliwiającego jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych środków lub wartości do kosztów uzyskania przychodów. Został zniesiony także obowiązek wpłacania zaliczki na podatek dochodowy w wysokości nieprzekraczającej 1000 zł. Zmiany te zmniejszą obciążenia finansowe i administracyjne przedsiębiorców i ułatwią prowadzenie działalności gospodarczej, w szczególności małym i średnim przedsiębiorcom;
  5. Wprowadzeniu tzw. minimalnego podatek dochodowy dla właścicieli nieruchomości komercyjnych o wartości przekraczającej 10 mln zł (np. biura, centra handlowe i domy towarowe). W praktyce podatek ten obejmie dużych podatników, prowadzących działalność gospodarczą na dużą skalę. Podatnicy mający takie nieruchomości, o wartości wyższej niż 10 mln zł, będą płacili tzw. minimalny podatek od podstawy opodatkowania stanowiącej przychód ustalany na podstawie wartości nieruchomości, wynikającej z prowadzonej przez podatnika ewidencji. Od tak ustalonej podstawy opodatkowania pobierany będzie miesięczny podatek w wysokości 0,035 %;
  6. Podatnicy PIT będą mogli złożyć oświadczenie lub zawiadomienie o wyborze określonej formy opodatkowania w formie elektronicznej. Nadal jednak będzie można składać oświadczenia/zawiadomienia w postaci pisemnej.

2018.01.01 Zaczynają obowiązywać nowe zasady dotyczące kosztów postępowania o wykroczeniach

Wydatki ponoszone podczas czynności wyjaśniających, a przeprowadzane przez organ podległy władzom jednostki samorządu terytorialnego, mają być wykładane przez właściwą j.s.t. (art. 117 § 3), a następnie rozliczane stosownie do zasad odpowiedzialności za wynik postępowania. Wydatki wykładane przez Skarb Państwa i samorząd terytorialny będą zryczałtowane. Do czynności wyjaśniających niezakończonych przed dniem wejścia w życie nowelizacji ma zastosowanie już nowa ustawa.

2017.12.15 Weszła w życie nowelizacja przepisów ustawy i aktach stanu cywilnego z dnia 28.11.2014 r.

Zmiany dotyczą w główniej mierze wydłużenia okresu przejściowego w zakresie przekazywania służbom statystyki publicznej informacji z kart urodzenia, martwego urodzenia oraz kart zgonu. Wykorzystanie w tym zakresie drogi elektronicznej będzie jednak możliwe nie od 1.01.2018 r., jak to początkowo przewidywały przepisy ustawy, ale od 1.01.2023 r.Również dopiero z 2023 r. zaczną obowiązywać przepisy określające zakres danych pozyskiwanych i przetwarzanych przez podmioty wykonujące działalność leczniczą w związku z urodzeniem. Informacje te mają być później przekazywane służbom statystyki publicznej. Z tą datą wejdzie w życie także nowelizacja przepisów ustawy z 31.01.1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. 2017 r. poz. 912 ze zm.), przewidująca zmiany w zakresie treści kart zgonu oraz nakładająca obowiązek przekazywania części danych z kart zgonu służbom statystyki publicznej. Przesunięcie daty wejścia w życie ww. regulacji jest uzasadniana przesunięciem terminu uruchomienia systemu Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych, określonego obecnie na pierwszy kwartał 2021 r.

2017.12.15 Znowelizowano ustawę o samorządzie gminnym

Znowelizowano ustawę o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875). W przypadku zmiany granic gmin polegającej na wyłączeniu części obszaru gminy i jego włączeniu do sąsiedniej gminy, gmina, do której został włączony ten obszar, wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki gminy na tym obszarze, w tym prawa i obowiązki wynikające z zezwoleń, koncesji oraz innych aktów administracyjnych. Akty prawa miejscowego z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego ustanowione przez organ gminy przed zmianą granic w części dotyczącej obszaru, który został wyłączony z tej gminy, stają się aktami prawa miejscowego gminy, do której ten obszar został włączony i obowiązują do dnia wejścia w życie nowych aktów prawa miejscowego ustanowionych przez organ tej gminy, jednak nie dłużej niż przez okres 3 lat od dnia zmiany granic gminy, natomiast w części dotyczącej obszaru, który nie został wyłączony z tej gminy, pozostają w mocy. Do zmian granic, które nastąpiły do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.

2017.12.12 Weszła w życie zmiana ustawy Prawo Budowlane

Weszła w życie zmiana ustawy Prawo Prasowe (Dz.U. z 1984 r. Nr 5, poz. 24 ze zm.). Przewiduje ona nowe zasady autoryzacji wypowiedzi.

Przede wszystkim obowiązkiem dziennikarza będzie umożliwienie autoryzacji dosłownie cytowanej wypowiedzi, o ile nie była ona wcześniej nigdzie publikowana, ani publicznie wygłoszonaOsoba udzielająca informacji powinna być uprzednio o takim uprawnieniu poinformowana. Autoryzacja powinna nastąpić niezwłocznie, nie później niż w ciągu 6 godzin – w przypadku dzienników, lub 24 godzin – w przypadku czasopism. Umownie będzie można jednak określić inne terminy. Niedokonanie lub odmowa dokonania autoryzacji w tych terminach będą poczytywane za dokonanie autoryzacji bez zastrzeżeń. Ustawodawca wskazuje również, że autoryzacją nie będzie zmiana kolejności wypowiedzi w tekście, zaproponowanie nowych pytań czy przekazanie nowych pytań lub odpowiedzi. Publikacja wypowiedzi bez umożliwienia dokonania jej autoryzacji będzie zagrożona karą grzywny, chyba że publikowana wypowiedź będzie identyczna z udzieloną przez osobę udzielającą informacji. Przestał obowiązywać przepis przewidujący obowiązek pracowniczy dziennikarza w postaci realizowania ogólnej linii programowej redakcji. W zamian pojawia się prawo dziennikarza do odmowy wykonania polecenia służbowego, jeżeli podporządkowanie się takiemu poleceniu oznaczałoby publikację łamiącą zasady rzetelności, obiektywizmu i staranności zawodowej. Dziennikarz będzie mógł także odmówić publikacji materiału prasowego w przypadku wprowadzenia do niego zmian wypaczających sens i wymowę wersji materiału przez niego przygotowanego.

2017.12.07 Weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U.2017.2263), określające wysokość wpisu stałego, który musi zostać uiszczony przez podmiot wnoszący sprzeciw od decyzji wydanej na podstawie art. 138 § 2 k.p.a. do sądu administracyjnego. Wynosi on obecnie 100 zł, wcześniej sądy administracyjne pobierały wpis w wysokości 200 zł. W tej samej wysokości 100 zł został ustanowiony wpis od skargi kasacyjnej od wyroku WSA w sprawie sprzeciwu od decyzji.

Podmioty, które w sprawach sprzeciwów od decyzji wniosły wpis w wyższej kwocie, niż obecnie obowiązujące 100 zł, otrzymają z urzędu, bez potrzeby składania odrębnego wniosku, zwrot nadpłaconej kwoty.