Wyselekcjonowane najważniejsze zmiany w prawie na, ktróre według naszej opini warto zwrócić uwagę. Kancelaria Prawnicza Łódź. Międzynarodowe Dorardztwo Prawne w Biznesie Kancelaria Radcy Prawnego dr Magdalena Rytwinska-Rasz

Dnia 30 kwietnia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W nowych przepisach kompleksowo określono zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej przez osoby zagraniczne w Polsce oraz opisano zasady tworzenia przez przedsiębiorców zagranicznych oddziałów i przedstawicielstw na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawa ta zastąpiła przepisy regulujące działalność przedsiębiorców zagranicznych poprzednio zapisane w kilku odrębnych ustawach m.in. ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej oraz ustawie z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ustawa zmienia m.in. zasady likwidacji oddziału przedsiębiorcy zagranicznego, ograniczając obowiązek przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego na zasadach wskazanych w kodeksie spółek handlowych, gdy likwidacja oddziału jest wynikiem decyzji właściwego ministra o zakazie wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę zagranicznego w ramach oddziału. Istotne zmiany dotyczą również zasad prowadzenia przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych.

Niniejsza ustawa wchodzi w skład tzw. Konstytucji Biznesu, pakietu 5 ustaw, które kompleksowo zmieniają regulacje dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Pozostałymi ustawami są: ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej.

Dnia 30 kwietnia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców

Zadaniem Rzecznika jest stanie na straży praw mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców, w szczególności poszanowania zasady wolności działalności gospodarczej, pogłębiania zaufania przedsiębiorców do władzy publicznej, bezstronności i równego traktowania, zrównoważonego rozwoju oraz zasady uczciwej konkurencji i poszanowania dobrych obyczajów oraz słusznych interesów przedsiębiorców.

Do najważniejszych kompetencji Rzecznika należą:

– opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących interesów przedsiębiorców,
– prawo występowania do odpowiednich organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej, a do urzędów z wnioskami o wydanie objaśnień prawnych szczególnie skomplikowanych przepisów dotyczących działalności gospodarczej,
– współpraca z organizacjami pozarządowymi, zawodowymi i społecznymi,
– informowanie właściwych organów nadzoru lub kontroli o dostrzeżonych nieprawidłowościach w funkcjonowaniu organów administracji publicznej,
– występowanie do Naczelnego Sądu Administracyjnego z wnioskami o podjęcie uchwały mającej na celu wyjaśnienie przepisów prawnych, których stosowanie wywołało rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych;
– zwracanie się o wszczynanie postępowań administracyjnych i przystępowanie do nich na prawach prokuratora;
– wnoszenie skarg do sądów administracyjnych;
– zwracanie się do odpowiednich organów, organizacji i instytucji z wnioskami o podjęcie odpowiednich działań mogących wpływać pozytywnie na prawa i interesy przedsiębiorców.

Niniejsza ustawa wchodzi w skład tzw. Konstytucji Biznesu, pakietu 5 ustaw, które kompleksowo zmieniają regulacje dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Pozostałymi ustawami są: ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej.

Dnia 30 kwietnia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców

Niniejsza ustawa zastępuje dotychczas obowiązującą i wielokrotnie nowelizowaną ustawę z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Do najważniejszych regulacji Prawa przedsiębiorców należą:

– ustanowienie katalogu praw i obowiązków przedsiębiorców, stanowiących wytyczne i zasady dopuszczalnej ingerencji w prowadzenie działalności gospodarczej dla organów administracji,
– wprowadzenie zasad korzystnych dla przedsiębiorcy przy kontaktach z organami administracji m.in. zasada domniemania uczciwości przedsiębiorcy, zasada przyjaznej interpretacji przepisów oraz zasada „co nie zostało zabronione, jest dozwolone”,
– wprowadzenie możliwości prowadzenia działalności nierejestrowej na małą skalę, wprowadzenie tzw. „ulgi na start tj. zwolnienia z obowiązku uiszczania składek na ubezpieczenia społeczne przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności,
– ochrona przedsiębiorcy przed negatywną zmianą dotychczasowej praktyki stosowania przepisów przez organ administracji.  

Niniejsza ustawa wchodzi w skład tzw. Konstytucji Biznesu, pakietu 5 ustaw, które kompleksowo zmieniają regulacje dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Pozostałymi ustawami są: ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej.

Dnia 30 kwietnia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy

Ustawa w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotyczącą usług na rynku wewnętrznym oraz dyrektywę 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych.

Najważniejszymi zmianami w stosunku do poprzedniej regulacji są:

– umożliwienie udostępnienia w CEIDG informacji o udzielonych pełnomocnictwach i prokurach,
– wprowadzenie możliwości automatycznego wznowienia wykonywania działalności po z góry określonym okresie zawieszenia,
– zniesienie limitu czasowego dla zawieszenia działalności wynoszącego 24 miesiące i wprowadzenie możliwości jej zawieszenia na czas nieoznaczony,
– wprowadzony zostanie Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy (PIP), stanowiący rozwinięcie dotychczas funkcjonującej strony www.biznes.gov.pl.

Niniejsza ustawa wchodzi w skład tzw. Konstytucji Biznesu, pakietu 5 ustaw, które kompleksowo zmieniają regulacje dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Pozostałymi ustawami są: ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej.

W dniu 16 lutego 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (U. z 2018 poz. 374).

W dniu 16 lutego 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (U. z 2018 poz. 374). Ustawa przewiduje wydłużenie okresu, w którym na gminie spoczywa obowiązek zapewnienia najemcom prawa do lokalu zamiennego i pokrycia kosztów przeprowadzki, do dnia 31 grudnia 2019 r. Nowelizacja zmienia dotychczasowe brzmienie art. 32 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminnym i o zmianie Kodeksu Cywilnego w ten sposób, że – w przypadku wypowiedzenia najmu, na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 4 ww. Ustawy (dot. wypowiedzenia przez właściciela lokalu stosunku prawnego, nie później niż na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego, jeżeli lokator używa lokalu, który wymaga opróżnienia w związku z koniecznością rozbiórki lub remontu budynku), najemcy opłacającemu w dniu poprzedzającym dzień wejścia w życie ustawy czynsz regulowany, obowiązek zapewnienia temu najemcy lokalu zamiennego oraz pokrycia kosztów przeprowadzki spoczywa, do dnia 31 grudnia 2019 r., na właściwej gminie. Przedmiotowa regulacja obowiązywać będzie do dnia 31 grudnia 2019 r., a będzie odnosić się do sytuacji, w których wypowiedzenie najmu nastąpi przed ww. datą.

 

 

 

W dniu 12 lutego 2018 r. weszła w życie w ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

W dniu 12 lutego 2018 r. weszła w życie w ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 poz. 107), dostosowująca prawo polskie do przepisów unijnych w zakresie udzielania zezwoleń na pobyt czasowy dla obcokrajowców spoza UE, umożliwiających im podjęcie pracy w Polsce. Nowy typ zezwolenia legalizującego pracę i pobyt to tzw. zezwolenie ICT.

Nowelizacja implementuje do polskiego systemu prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/66/UE z 15 maja 2014 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa. Ustawa wprowadza możliwość przenoszenia pracowników kadry kierowniczej, specjalistów i pracowników odbywających staż z oddziałów i spółek zależnych przedsiębiorstw wielonarodowych do innych jednostek tych przedsiębiorstw na czas wykonania krótkoterminowych zadań. Zezwolenie na pobyt w Polsce, w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa, będzie wydawał wojewoda. Z wnioskiem będzie mógł wystąpić wyłącznie zakład przyjmujący cudzoziemca do pracy w ramach wewnętrznego przeniesienia. Pozwolenie umożliwi obcokrajowcom wykonywanie pracy w ramach danego przedsiębiorstwa w całej Unii.

Maksymalny okres przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa wynosić będzie 3 lata w przypadku pracowników kadry kierowniczej i specjalistów oraz rok w przypadku pracowników odbywających staż. Z przeniesienia będą mogły skorzystać tylko osoby, których wcześniejsze zatrudnienie, w ramach tego samego przedsiębiorstwa lub tej samej grupy przedsiębiorstw, wynosi co najmniej 12 miesięcy – w przypadku pracowników kadry kierowniczej i specjalistów oraz 6 miesięcy – w przypadku pracowników odbywających staż.

2018.10.01 Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń

W dniu 01 października 2018 r. ma wejść w życie ustawa o dystrybucji ubezpieczeń określająca zasady wykonywania działalności w zakresie dystrybucji ubezpieczeń osobowych i majątkowych oraz dystrybucji reasekuracji. Ustawa ta ma zastąpić obowiązującą dotychczas ustawę o pośrednictwie ubezpieczeniowym.

Przewiduje ona zwiększenie ochrony prawnej klientów zawierających umowy ubezpieczenia, w szczególności poprzez zwiększenie obowiązków informacyjnych zakładów ubezpieczeń, stanowiąc tym samym realizację unijnych dyrektyw. Ustawa kładzie nacisk na uczciwe, rzetelne i profesjonalne postępowanie z klientami przez ubezpieczycieli, zgodne z najlepiej pojętym interesem klienta. Nakłada przy tym szereg obowiązków na pośredników ubezpieczeniowych, zachowując ich podział na agentów i brokerów ubezpieczeniowych. W praktyce przed zawarciem umowy klient ma otrzymać komplet informacji o dystrybutorze ubezpieczeń  (w tym np. informację o charakterze jego wynagrodzenia, zasadach rozstrzygania sporów). Celem takich regulacji jest skuteczne wyeliminowanie zjawiska świadomego przedstawiania klientom produktów ubezpieczeniowych niedostosowanych do ich rzeczywistych potrzeb, a wynikającego z chęci uzyskania jak najwyższej prowizji przez pośrednika ubezpieczeniowego. Wprowadzane regulacje mają nadto przeciwdziałać konfliktom interesów, wpływającym negatywnie na interesy klientów.

Ustawa przewiduje także zasady ubezpieczania od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez agentów i brokerów ubezpieczeniowych. Dodatkowo ma powstać nowy rejestr pośredników ubezpieczeniowych w systemie internetowym, prowadzony przez Komisję Nadzoru Finansowego, sprawującą nadzór nad pośrednikami ubezpieczeniowymi i monitorującą rynek ubezpieczeń. Organem właściwym do rozpatrywania skarg i reklamacji na działalność pośredników ubezpieczeniowych będzie Rzecznik Finansowy.

2018.02.01. Nowe wzory deklaracji przy podatku akcyzowym

Od dnia 1 lutego 2018 r. obowiązują nowe wzory deklaracji dotyczących podatku akcyzowego.

Zmianie ulegają formularze: AKC-4 wraz z załącznikami od AKC-4/A do AKC-4/O, AKC-WW, AKC-EN, AKC-ST, AKC-WG oraz AKC-PA.

Nowe wzory określone zostały w rozporządzeniu Ministra Finansów z 24 stycznia 2018 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy. Po raz pierwszy należy je stosować, począwszy od rozliczenia za luty 2018 r. Do dnia 30 listopada 2018 r. mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej deklaracje sporządzone według poprzednich wzorów.

W dniu 31 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych

W dniu 31 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U. z 2018 poz. 130), zmieniająca zapisy następujących ustaw: Kodeksu wyborczego, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie wojewódzkim oraz ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy, a także ustawę o petycjach.

Nowelizacja wprowadziła przede wszystkim dwukadencyjność wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, która ma być liczona począwszy od wyborów samorządowych w 2018 roku. Zaś kadencja rad gmin i powiatów oraz sejmików wojewódzkich będzie wynosić pięć lat. Jednomandatowe okręgi wyborcze (tzw. JOW-y) będą obowiązywać tylko w gminach do 20 tys. mieszkańców.

W każdym obwodzie głosowania w wyborach będzie powoływana obwodowa komisja wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie i obwodowa komisja wyborczą ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie. Po przeliczeniu głosów komisja ds. ustalenia wyników sporządzi w dwóch egzemplarzach protokół z głosowania. Dane wpisane do protokołu będą następnie wprowadzone do systemu informatycznego. Kopia protokołu będzie wywieszana niezwłocznie po jego sporządzeniu w lokalu wyborczym tak, aby wyborcy mogli zapoznać się z wynikami.

Z głosowania korespondencyjnego będą mogły skorzystać tylko osoby niepełnosprawne o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Możliwość ta nie będzie dostępna dla osób starszych i Polaków mieszkających za granicą.

Nowelizacja przewiduje również wygaśnięcie kadencji obecnej Państwowej Komisji Wyborczej w dniu rozpoczęcia kadencji Sejmu wybranego w wyborach w 2019 r. oraz nowe zasady jej powoływania – siedmiu na dziewięciu jej członków ma być powoływanych przez Sejm, a dwóch sędziów pochodzić będzie z Trybunału Konstytucyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Kandydaci wskazywani przez Sejm będą musieli posiadać kwalifikacje do zajmowania stanowiska sędziego lub mieć co najmniej trzyletni staż pracy jako prokurator, adwokat, radca prawny, albo być profesorem lub doktorem habilitowanym nauk prawnych; ich kadencja będzie wynosić cztery lata, kadencja pozostałych dwóch sędziów wyniesie dziewięć lat, zaś osób mianowanych przez Sejm cztery.

Nowela reguluje także kwestię powołania Szefa Krajowego Biura Wyborczego oraz nowych komisarzy wyborczych. Ponadto, zgodnie z ustawą w każdej gminie działać będą urzędnicy wyborczy, powoływani przez Szefa Krajowego Biura Wyborczego, którzy będą tworzyć Korpus Urzędników Wyborczych. Do zadań urzędników wyborczych należeć będzie m.in. przygotowanie i nadzór nad przebiegiem wyborów w obwodowych komisjach wyborczych, organizowanie szkoleń dla członków tych komisji, a także dostarczenie kart do głosowania do obwodowych komisji wyborczych.

Ustawa podkreśla, iż budżet obywatelski jest szczególną formą konsultacji społecznych w jednostkach samorządu terytorialnego. W ramach budżetu obywatelskiego mieszkańcy w bezpośrednim głosowaniu decydują corocznie o części wydatków budżetu danej jednostki. W gminach będących miastami na prawach powiatu utworzenie budżetu obywatelskiego będzie obowiązkowe, z tym że wysokość budżetu obywatelskiego będzie wynosić co najmniej 0,5% wydatków gminy zawartych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu.

Dodatkowo nowelizacja wprowadza możliwość wystąpienia z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą przez określoną grupę mieszkańców gminy, posiadającą czynne prawo wyborcze do organu stanowiącego. Projekt uchwały zgłoszony w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej staje się przedmiotem obrad rady gminy na najbliższej sesji po złożeniu projektu, jednak nie później niż po upływie 3 miesięcy od dnia złożenia projektu.

2018.01.26. Działalność nierejestrowa i ulga na start – Sejm uchwalił Prawo przedsiębiorców

Trwają obecnie prace nad przygotowaniem ustawy Prawo przedsiębiorców, będącej jednym z elementów tzw. Konstytucji Biznesu, stanowiącej pakiet ustaw, których celem jest reforma i uproszczenie przepisów dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej. Ustawa ta reguluje prawa przedsiębiorców oraz zasady prowadzenia działalności gospodarczej, wprowadzając szereg profitów, w szczególności dla przedsiębiorców dopiero rozpoczynających swoją przygodę z biznesem.

Ustawa przewiduje tzw. działalność nierejestrową, czyli brak konieczności rejestracji drobnej działalności, jeżeli miesięczne przychody nie przekraczają połowy minimalnego wynagrodzenia. Działalność taka nie będzie uznawana za działalność gospodarczą i nie będzie trzeba jej rejestrować w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W praktyce regulacja ta będzie dotyczyć m.in. drobnej działalności zarobkowej osób fizycznych, np. dorywczego handlu lub okazjonalnych usług. Dochody z takiej działalności będą opodatkowane na zasadach ogólnych. Ta forma działalności będzie dostępna dla osób, które nie prowadziły w ostatnich 60 miesiącach działalności gospodarczej. Jeśli przychód z działalności nierejestrowej przekroczy w którymś miesiącu określony w ustawie próg, działalność ta będzie uznawana za działalność gospodarczą począwszy od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie. Przepisy o działalności nierejestrowej nie będą stosowane do działalności wykonywanej w ramach umowy spółki cywilnej.

Ponadto ustawa wprowadza tzw. ulgę na start, czyli zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne przez pierwsze 6 miesięcy od założenia działalności. Art. 18 ustawy określa, że ulga dotyczyć będzie osób fizycznych, które podejmują działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmują ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia. Przewiduje również ograniczenie – działalność nie może być wykonywana na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym przedsiębiorca wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Ponadto po tym 6-miesięcznym okresie i zgłoszeniu się do ubezpieczeń przedsiębiorcy będzie przysługiwał jeszcze, tak jak obecnie, 24-miesięczny okres preferencyjnych składek (tzw. mały ZUS).

Skorzystanie z ulgi na start będzie dobrowolne. Przedsiębiorca może z niej zrezygnować przez zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych.

Aktualnie trwają dalsze prace nad ustawą, która została przekazana do rozpatrzenia przez Senat.