2017 Marzec

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 22 marca 2017 r.

III CZP 49/16

​Samoistny posiadacz nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste może nabyć jej własność przez zasiedzenie.

 

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 17 marca 2017 r.

III CZP 110/16

​Dopuszczalne jest zawarcie umowy zrzeczenia się prawa do zachowku (art. 1048 k.c.).

Luty 2017

 

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 9 lutego 2017 r.

III CZP 106/16

​W braku odmiennego zastrzeżenia osoba, której właściciele lokali w umowie lub w uchwale (art. 18 ust. 1 i ust. 2a ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, jedn. tekst: Dz.U. 2015.1892) powierzyli zarząd nieruchomością wspólną, jest w granicach tego zarządu umocowana do reprezentowania wspólnoty mieszkaniowej w postępowaniach sądowych.

2016 Lipiec

III CZP 32/16 

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 7 lipca 2016 r.

Jeżeli wkład wniesiony do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością należy do majątku wspólnego wspólnika i jego małżonka, również udział w spółce objęty przez wspólnika wchodzi w skład tego majątku.

2016 Czerwiec

III CZP 31/16 

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 29 czerwca 2016 r.

​Sąd nie jest związany żądaniem wnioskodawcy ustanowienia służebności drogi koniecznej na nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste, jeżeli uczestnik postępowania wniósł o ustanowienie tej służebności na prawie użytkowania wieczystego.

III CZP 29/16

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 29 czerwca 2016 r.

​Nabywca wierzytelności niebędący bankiem nie może powoływać się na przerwę biegu przedawnienia spowodowaną wszczęciem postępowania egzekucyjnego na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego zaopatrzonego w klauzulę wykonalności (art. 123 § 1 pkt 2 k.c.).

III CZP 25/16

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 29 czerwca 2016 r.

​Powództwo o przywrócenie posiadania rzeczy nie może być skutecznie dochodzone przeciwko osobie, która naruszyła posiadanie rzeczy, jeżeli w toku sprawy przeniosła posiadanie tej rzeczy na inną osobę.

III CZP 19/16

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 22 czerwca 2016 r.

​Upływ oznaczonego w umowie czasu trwania poręczenia nie wyłącza obowiązku poręczyciela zaspokojenia roszczenia, którego wierzyciel dochodzi przed sądem, jeżeli powództwo zostało wytoczone przed upływem tego terminu.

2016 Maj

III CZP 63/15

Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 19 maja 2016 r.

Świadczenie ubezpieczyciela w ramach umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje także uzasadnione i celowe koszty leczenia oraz rehabilitacji poszkodowanego niefinansowane ze środków publicznych (art. 444 § 1 k.c.).

III CZP 16/16

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 13 maja 2016 r.

​Do regresu między ubezpieczycielami w przypadku tzw. ubezpieczenia podwójnego przy ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego stosuje się w drodze analogii przepis art. 824[1] § 2 k.c.