Entries by kzgobx

2017 Październik

Uchwała SN z dnia 19 października 2017 r., III CZP 42/17 ​W sprawie z powództwa przedsiębiorcy przeciwko konsumentowi zobowiązanemu z weksla sąd z urzędu uwzględnia nieskuteczność powołania się przez powoda na podstawę właściwości miejscowej przewidzianą w art. 37[1] § 1 k.p.c. Uchwała SN z dnia 19 października 2017 r., III CZP 45/17 ​Dzierżawcy, który na […]

2017.10.01 Weszły w życie przepisy Ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym

W dniu 1 października 2017 r. weszły w życie przepisy Ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 862). Na mocy tej ustawy, rozpoczął działanie powszechny rejestr sprawców przestępstw na tle seksualnym. Składa się on z dwóch baz danych: Rejestr z dostępem ograniczonym – dostęp […]

2017.09.11 W dniu 11 września weszła w życie ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości

Głównym założeniem ustawy jest ustanowienie Krajowego Zasobu Nieruchomości, którego zadaniem będzie prawidłowe gospodarowanie gruntami należącymi do Skarbu Państwa. Podstawowym obowiązkiem KZN będzie nadzorowanie najmu, w tym m.in. wysokości czynszów. Zadaniem KNZ będzie także kontrola spełniania wymogów dotyczących powierzchni mieszkań przeznaczonych na wynajem oraz zasad zawierania bądź wypowiadania umów najmu. Krajowy Zasób Nieruchomości będzie również uczestniczył […]

2017.09.11 Większe rygory dla ustanowienia odrębnej własności samodzielnego lokalu mieszkalnego

Od dnia 11 września 2017 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o własności lokali, uzależniające możliwość ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego od stwierdzenia zgodności z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz decyzjami administracyjnymi: pozwoleniem na budowę oraz pozwoleniem na użytkowanie. Tę istotną zmianę wprowadziła do ustawy o własności lokali (Dz.U. z 2015 r. poz. 1892) nowelizacja dokonaną ustawą z 20.07.2017 […]

2017.09.09 Prawo do lokalu w spółdzielni mieszkaniowej wiąże się z członkostwem w niej

Od dnia 9 września 2017 r. obowiązują zmienione przepisy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, realizujące nakazy wynikające z szeregu wyroków Trybunału Konstytucyjnego, w szczególności związania członkostwa w spółdzielni z dysponowaniem spółdzielczym prawem do lokalu. Po zmianach dokonanych ustawą z 20.07.2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze (Dz.U. […]

2017.09.09 Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego po zmianach

Duża część zmienionych przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych wchodząca w życie 9 września 2017 r. dotyczy spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, co ma związek z rządowym programem rozwoju mieszkalnictwa i umożliwieniem spółdzielniom zwiększenia podaży mieszkań użytkowanych na zasadach prawa lokatorskiego. Zgodnie ze zmianą wprowadzoną ustawą z 20.07.2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks […]

2017 Wrzesień

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 15 września 2017 r., III CZP 34/17 W postępowaniu o ustanowienie służebności przesyłu jest dopuszczalne wydanie, na podstawie art. 318 § 1 k.p.c. w związku z art. 13 § 2 k.p.c., postanowienia wstępnego o uznaniu żądania ustanowienia tej służebności za usprawiedliwione w zasadzie. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 15 września […]

2017.09.08 Informacje przekazywane do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego na nowych formularzach

Od 8 września obowiązuje rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 9.08.2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu, trybu i terminu przekazywania Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu informacji niezbędnych do realizacji jego zadań oraz sposobu weryfikacji prawidłowości przekazywanych informacji (Dz.U. poz. 1710). W przedmiotowym rozporządzeniu został określony szczegółowy zakres, tryb i termin przekazywania Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu informacji niezbędnych do realizacji jego […]

2017 Sierpień

Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 25 sierpnia 2017 r., III CZP 11/17 ​Upływ terminu, na który zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego gruntu, nie powoduje wygaśnięcia prawa odrębnej własności lokalu znajdującego się w budynku położonym na tym gruncie. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 24 sierpnia 2017 r., III CZP 35/17 Do nabycia własności […]

2017 Lipiec

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 26 lipca 2017 r., III CZP 30/17 ​Prowadzący na własny rachunek przedsiębiorstwo lub zakład wprawiony w ruch za pomocą sił przyrody nie odpowiada za szkodę wyrządzoną przez ruch przedsiębiorstwa lub zakładu, jeżeli istnieją podstawy do przyjęcia, że szkoda nastąpiła z wyłącznej winy osoby trzeciej, za którą nie ponosi odpowiedzialności, choćby […]