Entries by kzgobx

2017.12.12 Weszła w życie zmiana ustawy Prawo Budowlane

Weszła w życie zmiana ustawy Prawo Prasowe (Dz.U. z 1984 r. Nr 5, poz. 24 ze zm.). Przewiduje ona nowe zasady autoryzacji wypowiedzi. Przede wszystkim obowiązkiem dziennikarza będzie umożliwienie autoryzacji dosłownie cytowanej wypowiedzi, o ile nie była ona wcześniej nigdzie publikowana, ani publicznie wygłoszona. Osoba udzielająca informacji powinna być uprzednio o takim uprawnieniu poinformowana. Autoryzacja powinna nastąpić niezwłocznie, nie […]

2017 Grudzień

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 21 grudnia 2017 r., III CZP 89/17 ​Świadomie korzysta z wyrządzonej drugiemu szkody (art. 422 k.c.) ten, kto  wie, że odnosi korzyść z cudzego czynu niedozwolonego. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 21 grudnia 2017 r., III CZP 66/17 ​Małżonek częściowo ubezwłasnowolniony nie ma zdolności procesowej w sprawie o rozwód (art. […]

2017.12.07 Weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U.2017.2263), określające wysokość wpisu stałego, który musi zostać uiszczony przez podmiot wnoszący sprzeciw od decyzji wydanej na podstawie art. 138 § 2 k.p.a. do sądu administracyjnego. Wynosi on obecnie […]

2017.12.06 Weszła w życie nowelizacja ustawy o podarkach i opłatach lokalnych

Na jej podstawie organy podatkowe właściwe w sprawach podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego będą musiały corocznie sporządzać sprawozdanie dotyczące podatków lokalnych. Celem takiego rozwiązania jest ułatwienie gminom prowadzenia własnej polityki podatkowej. Ponadto ww. organy mają obowiązek sporządzania corocznego sprawozdania zawierającego informacje o podstawach opodatkowania tymi podatkami i podstawach opodatkowania zwolnionych z tych podatków na […]

2017.11.30 Weszły w życie przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym

W dniu 30 listopada 2017 roku weszły w życie przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1935). Na mocy wyżej wskazanego aktu prawnego został utworzony Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego, którzy od właściwego organu uzyskali zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Rejestr składa się z następujących […]

2017.11.19 Weszły w życie przepisy ustawy z dnia 20 maja 1971 roku Kodeks wykroczeń

W dniu 19 listopada 2017 roku weszły w życie przepisy ustawy z dnia 20 maja 1971 roku Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2017 r. poz. 1941). Na mocy wyżej wskazanego aktu prawnego art. 66 § 1 (tj. wywołanie fałszywego alarmu) otrzymał nowe następujące brzmienie: „Kto (1) chcąc wywołać niepotrzebną czynność, fałszywą interwencją lub w inny sposób wprowadza w […]

2017.11.13 Weszły w życie przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym

W dniu 13 listopada 2017 roku weszły w życie przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1978). Na mocy wyżej wskazanego aktu prawnego zmianie uległ moment wniesienia opłaty za badanie techniczne pojazdu. Obecnie kierowca będzie bowiem zobowiązany do jej uiszczenia jeszcze przed rozpoczęciem czynności badania technicznego, a […]

2017.12.11 Wprowadzono nowe przepisy wykonawcze w zakresie rejestracji i oznaczania pojazdów

Wprowadzono nowe przepisy wykonawcze w zakresie rejestracji i oznaczania pojazdów (rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 11.12.2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. poz. 2355). Zmiana polega m.in. na: Ograniczeniu obowiązku przedstawiania przy rejestracji pojazdu tłumaczeń dokumentów wydawanych przez właściwe organy państw członkowskich UE w zakresie informacji […]

2017 Listopad

Uchwała SN z 9 listopada 2017 r., III CZP 43/17 ​Roszczenie o zadośćuczynienie pieniężne za naruszenie dóbr osobistych przechodzi na następcę prawnego pod tytułem ogólnym osoby prawnej, gdy powództwo o jego zasądzenie zostało wytoczone przed jej ustaniem (art. 448 w zw. z art. 445 § 3 i w zw. z art. 43 k.c.). Uchwała SN […]

2017.10.28 Weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji

W dniu 28 października 2017 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (tj.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1277). Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami: przy egzekucji świadczeń niepieniężnych, wszczęcie egzekucji uzależnione jest od uiszczenia przez wierzyciela opłaty tymczasowej w wysokości 10% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Opłata tymczasowa w takiej samej wysokości należna jest od […]