Entries by kzgobx

W dniu 31 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych

W dniu 31 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U. z 2018 poz. 130), zmieniająca zapisy następujących ustaw: Kodeksu wyborczego, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie wojewódzkim oraz ustawy […]

2018.01.26. Działalność nierejestrowa i ulga na start – Sejm uchwalił Prawo przedsiębiorców

Trwają obecnie prace nad przygotowaniem ustawy Prawo przedsiębiorców, będącej jednym z elementów tzw. Konstytucji Biznesu, stanowiącej pakiet ustaw, których celem jest reforma i uproszczenie przepisów dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej. Ustawa ta reguluje prawa przedsiębiorców oraz zasady prowadzenia działalności gospodarczej, wprowadzając szereg profitów, w szczególności dla przedsiębiorców dopiero rozpoczynających swoją przygodę z biznesem. Ustawa przewiduje tzw. […]

2018.01.13. Blokowanie rachunków bankowych przez organy podatkowe jako środek zapobiegawczy przeciwko wyłudzeniom skarbowym

W dniu 13 stycznia 2018 r. weszły w życie przepisy, które umożliwiają organom podatkowym blokowanie rachunków bankowych przez okres 3 dni w przypadku podejrzenia, że mogły służyć do celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi. Przewidziany ustawą z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych […]

2018.01.01. Zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

W dniu 1 stycznia 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Rozporządzenie określa zwolnienia na czas określony niektórych grup podatników i niektórych czynności z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas […]

2018.01.01. Pomoc finansowa w ramach programów w obszarze innowacyjności

Z nowym rokiem weszły w życie przepisy umożliwiające staranie się o pomoc finansową na prowadzenie działalności innowacyjnej. Pomoc ma być udzielana w ramach ustanawianych przez ministra programów w obszarze innowacyjności gospodarki. W ustawie z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej został dodany nowy rozdział zawierający przepisy będące podstawą ustanawiania przez […]

2018.01.01 Wchodzi w życie ustawa Prawo wodne z 20 lipca 2017 r.

Zmienia ona system zarządzania zasobami wodnymi, m.in. poprzez zastąpienie dotychczasowych organów właściwych w sprawach gospodarki wodnej jednym podmiotem, jakim ma być Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zwane dalej „Wody Polskie”. Podmiot ten ma realizować politykę gospodarowania wodami na każdym poziomie zlewni, regionu wodnego oraz dorzecza. Ustawa określa m.in. zasady korzystania z wód do kąpieli. Rada musi […]

2018.01.01 Wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 stycznia 2018 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Zmiany dotyczą przede wszystkim: Przeciwdziałania optymalizacji podatkowej – unikaniu opodatkowania tj. przenoszeniu zysku do innych krajów w celu korzystniejszego opodatkowania. Zmiana […]

2018.01.01 Zaczynają obowiązywać nowe zasady dotyczące kosztów postępowania o wykroczeniach

Wydatki ponoszone podczas czynności wyjaśniających, a przeprowadzane przez organ podległy władzom jednostki samorządu terytorialnego, mają być wykładane przez właściwą j.s.t. (art. 117 § 3), a następnie rozliczane stosownie do zasad odpowiedzialności za wynik postępowania. Wydatki wykładane przez Skarb Państwa i samorząd terytorialny będą zryczałtowane. Do czynności wyjaśniających niezakończonych przed dniem wejścia w życie nowelizacji ma zastosowanie już nowa […]

2017.12.15 Weszła w życie nowelizacja przepisów ustawy i aktach stanu cywilnego z dnia 28.11.2014 r.

Zmiany dotyczą w główniej mierze wydłużenia okresu przejściowego w zakresie przekazywania służbom statystyki publicznej informacji z kart urodzenia, martwego urodzenia oraz kart zgonu. Wykorzystanie w tym zakresie drogi elektronicznej będzie jednak możliwe nie od 1.01.2018 r., jak to początkowo przewidywały przepisy ustawy, ale od 1.01.2023 r.Również dopiero z 2023 r. zaczną obowiązywać przepisy określające zakres danych pozyskiwanych […]

2017.12.15 Znowelizowano ustawę o samorządzie gminnym

Znowelizowano ustawę o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875). W przypadku zmiany granic gmin polegającej na wyłączeniu części obszaru gminy i jego włączeniu do sąsiedniej gminy, gmina, do której został włączony ten obszar, wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki gminy na tym obszarze, w tym prawa i obowiązki wynikające z zezwoleń, koncesji oraz […]