Wprowadzone przez

2018 Listopad

​Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 15 listopada 2018 r., III CZP 52/18 ​Dopuszczalne jest zbycie pomieszczenia przynależnego do lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość wraz z odpowiednim udziałem w nieruchomości wspólnej w celu przyłączenia tego pomieszczenia do innego lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość i położonego w granicach tej samej wspólnoty mieszkaniowej; do dokonania w ten sposób podziału prawnego […]

2018 Październik

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 19 października 2018 r., III CZP 45/18 ​Rzecz nabyta w trakcie trwania małżeństwa, w którym obowiązuje ustawowa wspólność majątkowa, w części ze środków pochodzących z majątku osobistego jednego z małżonków, a w części z ich majątku wspólnego, wchodzi do majątku osobistego małżonka i do majątku wspólnego małżonków w udziałach odpowiadających […]

2018 Wrzesień

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 7 września 2018 r., III CZP 42/18 ​Jeżeli członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest wraz z tą spółką wspólnikiem spółki komandytowej, do wyrażenia przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zgody na zmianę umowy spółki komandytowej – wymaganej na podstawie art. 9 k.s.h. – ma zastosowanie art. 210 § 1 k.s.h.

2018 Sierpień

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 10 sierpnia 2018 r., III CZP 22/18 ​W umowie ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym roszczenie o wypłatę wartości wykupu ubezpieczenia, nie stanowiącej kosztów udzielonej ochrony ubezpieczonej, przedawnia się w terminie określonym w art. 118 k.c.

2018.08.28 Weszła w życie ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa

Ustawa transponuje dyrektywę w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii Europejskiej (nazywana dyrektywą NIS). Przepisy ustawy zakładają implementację przepisów dyrektywy poprzez utworzenie w Polsce krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.  Owy system składać się ma z instytucji administracji rządowej i samorządowej oraz największych przedsiębiorców danego sektora gospodarki. Powyższy akt […]

2018.08.22 Wejście w życie specustawy

W dniu 22 sierpnia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 lipca 2018 o ułatwieniach w przygotowaniu realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących zwana potocznie „specustawą”. Celem ustawy jest zagwarantowanie dostępności dla budynków mieszkalnych. Wobec powyższego inwestycje mieszkalne oraz inwestycje towarzyszące o których mowa w art. 1 ustawy, a których definicje powstały na […]

2018 Lipiec

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 12 lipca 2018 r., III CZP 3/18 ​W procesie o świadczenie okresowe przysługujące powodowi na podstawie określonego stosunku prawnego za kolejny okres wymagalności, nie jest dopuszczalne ponowne badanie i ocenianie przez sąd zdarzeń prawnych, odnoszących się do zasady odpowiedzialności pozwanego, w takim zakresie, w jakim były one przedmiotem rozstrzygnięcia w […]

Dnia 13 lipca 2018 zaczęła obowiązywać nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 r. zaczęła obowiązywać z dniem 13 lipca 2018 r., zastępując dotychczasową ustawę z 16 listopada 2000 r. Celem ustawy jest zwiększenie efektywności krajowego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu. Nowa ustawa ma dostosować polskie prawo do dyrektyw unijnych. Ustawa wprowadziła […]

2018.07.09 Zmiany w zasadach przedawnienia roszczeń

Z dniem 9 lipca 2018 r. weszły w życie nowe zasady przedawnienia roszczeń majątkowych. Podstawowy termin przedawnienia roszczeń został skrócony z lat 10 do lat 6. W zakresie roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i dotyczących świadczeń okresowych, zmian nie ma – podstawowy termin ich przedawnienia wynosi, tak jak dotychczas 3 lata. Kolejną nowością jest […]

Dnia 01 lipca 2018 weszły zmiany w regulacjach usług turystycznych

Z dniem 1 lipca 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, wdrażająca do polskiego porządku prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2302 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych. W efekcie nastąpiły zmiany w zakresie […]