Aktualności

2007 Zmiany w procedurze cywilnej w sprawach gospodarczych

Z dniem 20 marca 2007 r. weszła w życie ustawa z 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 235 poz. 1699), która wprowadziła istotne zmiany w postępowaniu w sprawach gospodarczych, znacząco zaostrzając obowiązujące rygory:

Najistotniejsze nowości:

Rozszerzenie zakresu znaczeniowego pojęcia „sprawa gospodarcza” o:

  • sprawy ze stosunków prawnych powstałych między przedsiębiorcami w sytuacji zaprzestania prowadzenia przez nich działalności gospodarczej przez któregokolwiek z przedsiębiorców,
  • sprawy wynikające z przepisów dotyczących odpowiedzialności cywilnoprawnej w spółce z ograniczona odpowiedzialnością i akcyjnej.

Rozszerzenie powództwa
W toku postępowania nie można – co do zasady – zmieniać ani rozszerzać powództwa.

Odpowiedź na pozew
Odpowiedź na pozew wniesiona po terminie podlega zwrotowi.

Zaostrzenie rygorów  prekluzji dowodowej
Tak jak dotychczas w odpowiedzi na pozew pozwany jest obowiązany podać wszystkie twierdzenia, zarzuty oraz dowody na ich poparcie pod rygorem utraty prawa powoływania ich w toku postępowania, chyba że wykaże, że ich powołanie w odpowiedzi na pozew nie było możliwe, albo że potrzeba powołania wynikła później. Jednakże w takim przypadku dalsze twierdzenia i dowody na ich poparcie powinny być powołane w terminie dwutygodniowym od dnia, w którym powołanie ich stało się możliwe lub powstała potrzeba ich powołania.

Powództwo wzajemne
Niedopuszczalność wniesienia powództwa wzajemnego.

Potrącenie
Do potrącenia w toku postępowania mogą być przedstawione tylko wierzytelności udowodnione dokumentami. 

Dowód z przesłuchania stron
Dowód z przesłuchania stron sąd może dopuścić jedynie na wniosek. Należy go zgłosić już w pierwszym piśmie procesowym.

Wyrok sądu I instancji tytułem zabezpieczenia
W sprawach o roszczenia pieniężne albo świadczenia innych rzeczy zamiennych wyrok sadu pierwszej instancji z chwilą wydania stanowi tytuł zabezpieczenia, wykonalny bez nadawania mu klauzuli wykonalności.

Termin na powołanie twierdzeń i dowodów
Powód ma dwa tygodnie – licząc od dnia, w którym stało się to możliwe lub potrzebne – na powołanie dodatkowych twierdzeń i dowodów. Do pozwu należy dołączyć odpis reklamacji lub wezwania do dobrowolnego spełnienia żądania, jak również dowód ich doręczenia albo przynajmniej wysłania przesyłką poleconą. Niezłożeni w/w dokumentów skutkuje zwrotem pozwu.

Wady pism procesowych i ich skutki
Jeśli pismo wszczynające postępowanie nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący zwraca stronie pismo bez wzywania do jego poprawienia lub uzupełnienia. Mylne oznaczenie pisma procesowego lub inne oczywiste niedokładności nie stanowią przeszkody do nadania pismu biegu i rozpoznania go w trybie właściwym. W terminie tygodniowym od dnia doręczenia zarządzenia o zwrocie pisma strona może wnieść je ponownie. Jeżeli pismo to nie jest dotknięte brakami, wywołuje skutek od daty pierwotnego wniesienia. Skutek taki nie następuje w razie kolejnego zwrotu pisma, chyba że zwrot nastąpił na skutek braków uprzednio niewskazanych. Inne pisma procesowe złożone w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji, które nie mogą otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, wniesione przez stronę reprezentowaną przez adwokata, radcę prawnego, rzecznika patentowego lub Prokuratorię Generalną Skarbu Państwa podlegają zwrotowi bez wzywania do ich poprawienia lub uzupełnienia. Sprzeciw od wyroku zaocznego, zarzuty od nakazu zapłaty, sprzeciw od nakazu zapłaty sąd odrzuca.

Ukaranie grzywną strony/pełnomocnika strony
Sąd może skazać na grzywnę stronę lub jej pełnomocnika, jeżeli powołali się w złej wierze na nieprawdziwe okoliczności, które skutkowały odroczeniem rozprawy.

Kancelaria Prawna 90-060 Łódź, ul. Nawrot 4/1, tel./fax +48 /42/ 630 58 41, tel. +48 /42/ 632 51 44, kancelaria@b2blegal.pl
OK
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Prywatności.