Aktualności

2009 Zmiany w ograniczeniach zatrudnienia procowników na czas określony

W dniu 22 sierpnia 2009 r. wchodzi w życie ustawa z 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców (Dz.U. nr 125, poz. 1035) Reguluje ona przede wszystkim zasady wspierania przedsiębiorców znajdujących się w trudnościach finansowych, między innymi poprzez świadczenia finansowane z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Przepisy omawianej ustawy stosuje się do przedsiębiorców w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, ale zasadniczo tylko do spełniających warunki określone w art. 3 „ustawy antykryzysowej”. Takim warunkiem jest m.in. spadek obrotów gospodarczych, rozumianych jako sprzedaż, nie mniej jednak niż o 25%, liczony w ujęciu ilościowym lub wartościowym w ciągu 3 kolejnych miesięcy po dniu 1 lipca 2008 r. w porównaniu do tych samych 3 miesięcy w okresie od dnia 1 lipca 2007 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. oraz brak zaległości w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Pracy ( z wyjątkami wskazanymi w art. 3, ust 1, punkt 2 a i b).

Omawiana ustawa wprowadza również pewne rozwiązania w zakresie praw pracowniczych, m.in. zmiany w ograniczeniach dotyczących zatrudniania pracowników na czas określony.

W obecnym stanie prawnym, zgodnie z art. 251 kodeksu pracy, zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony jest równoznaczne z zawarciem umowy na czas nieokreślony, jeżeli poprzednio strony dwukrotnie zawarły umowę na czas określony na następujące po sobie okresy, o ile przerwa między rozwiązaniem poprzedniej, a nawiązaniem kolejnej umowy o pracę nie przekroczyła miesiąca. Po wejściu w życie przedmiotowej ustawy nastąpi w tej materii zmiana. Stosownie bowiem do treści art. 35 „ustawy antykryzysowej”, do umów o pracę na czas określony, trwających w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, nie stosuje się przepisu art. 251 kodeksu pracy. Jedyne ograniczenie będzie wprowadzał teraz art. 13 omawianej ustawy, zgodnie z którym okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także okres zatrudnienia na podstawie kolejnych (zawartych przed upływem 3 miesięcy od rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej) umów o pracę na czas określony nie może przekraczać 24 miesięcy, niezależnie od ilości umów. Jeżeli jednak termin rozwiązania umowy o pracę na czas określony zawarty przed wejściem w życie ustawy, przypada po dniu 31 grudnia 2011 r. umowa rozwiązuje się po upływie okresu, na który została zawarta.

Zgodnie z art. 35 ust. 2 przedmiotowej ustawy dopiero do umów o pracę zawartych na czas określony, trwających w dniu 1 stycznia 2012 r. stosować się będzie ponownie art. 251 kodeksu pracy.

Kancelaria Prawna 90-060 Łódź, ul. Nawrot 4/1, tel./fax +48 /42/ 630 58 41, tel. +48 /42/ 632 51 44, kancelaria@b2blegal.pl
OK
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Prywatności.