Aktualności

2012 Zmiany w Kodeksie Postępowania Cywilnego

Zmiany w Kodeksie Postępowania Cywilnego

W dniu 3 maja 2012 r. weszły w życie bardzo istotne zmiany Kodeksu Postępowania Cywilnego dotyczące likwidacji odrębności postępowania w sprawach gospodarczych i zaostrzenie reguł proceduralnych we wszystkich rodzajach spraw, szczególnie gospodarczych, przy jednoczesnym zachowaniu wyspecjalizowanych sądów gospodarczych. Ponadto obowiązujący obecnie rygoryzm postępowania gospodarczego został rozszerzony na wszystkie sprawy cywilne.

Nowelizacja stanowi, że strony i uczestnicy postępowania zobowiązani są dokonywać czynności procesowych zgodnie z dobrymi obyczajami oraz przytaczać wszystkie okoliczności faktyczne i dowody bez zwłoki, aby postępowanie mogło być przeprowadzone sprawnie i szybko.  W konsekwencji we wszystkich sprawach zastosowanie znajdzie tak zwana prekluzja procesowa. Wszystkie twierdzenia, fakty i dowody na ich poparcie muszą być wskazywane przez stronę bezzwłocznie - pod rygorem utraty powoływania ich w dalszym postępowaniu. Ustawodawca nie sprecyzował jednak momentu, od którego wnioski i twierdzenia uważą się za spóźnione, zatem kwestia ta pozostaje do uznania Sądu, który jest gospodarzem procesu. Dlatego dla bezpieczeństwa, powód w pozwie, a pozwany w odpowiedzi na pozew powinien zaprezentować w pełni swoje stanowisko procesowe. Dowody spóźnione będą bowiem przez sąd pomijane i nie będą brane pod uwagę przy wyrokowaniu. Jedynie w sytuacjach wyjątkowych, możliwe będzie uwzględnienie wniosku spóźnionego.

Skonkretyzowano też obowiązki sądu w zakresie pozyskiwania od stron i uczestników postępowania materiału procesowego w ramach tzw. informacyjnego słuchania stron. Wprowadzono zmianę dotyczącą skutków wniesienia apelacji do sądu niewłaściwego oraz modyfikację regulacji zażalenia na orzeczenia sądu drugiej instancji. 

Ustawa rozszerza też uprawnienia referendarza sądowego, przekazując do jego kompetencji sprawy wynikłe ze zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej oraz wyjawienia majątku, jednak bez możliwości stosowania środków przymusu.

Zmodyfikowano także regulacje dotyczące wpływu ogłoszenia upadłości na tok postępowania z udziałem podmiotu, w stosunku do którego ogłoszono upadłość. 

Zmianom uległy również zasady postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego, mające na celu zwiększenie skuteczności egzekucji komorniczej, szczególnie z zakresie egzekucji zobowiązań niepieniężnych.

Kancelaria Prawna 90-060 Łódź, ul. Nawrot 4/1, tel./fax +48 /42/ 630 58 41, tel. +48 /42/ 632 51 44, kancelaria@b2blegal.pl
OK
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Prywatności.