Aktualności

2008 Zawieszenie działalności

Z dniem 20.09.2008 r. wejdzie w życie ustawa o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw Zawiera ona głównie regulacje dotyczące zawieszania działalności. Możliwość zawieszania działalności dotyczy jedynie przedsiębiorców niezatrudniających pracowników. Oznacza to, że przedsiębiorca, który jest jednocześnie pracodawcą przed zgłoszeniem zawieszenia będzie musiał pracowników zwolnić.

Należy na wstępie zaznaczyć, iż prawo to przysługuje nie tylko przedsiębiorcom prowadzącym działalność w formie jednoosobowej działalności gospodarczej. W przypadku wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej, spółki partnerskiej, spółki komandytowej, spółki komandytowo-akcyjnej zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej jest skuteczne pod warunkiem jej zawieszenia przez wszystkich wspólników.

Spółki zarejestrowane w KRS będą musiały zgłaszać do rejestru zawieszenie. Działalność może zostać zawieszona na okres od 1 do 24 miesięcy. Po upływie 24 miesięcy rozpoczynają się procedury, zmierzające do wykreślenia przedsiębiorcy z ewidencji rejestru. Sąd rejestrowy wzywa obowiązanych do złożenia dokumentów, wyznaczając  dodatkowy 7-dniowy termin, pod rygorem zastosowania grzywny, Sąd rejestrowy może ponawiać grzywnę, jeśli jednak środki nie spowodują złożenia wniosku o wpis lub dokumentów, których złożenie jest obowiązkowe, a w Rejestrze jest zamieszczony wpis niezgodny z rzeczywistym stanem rzeczy, sąd rejestrowy wykreśla ten wpis z urzędu – art. 24 ustawy o KRS. Jednak warunkiem wykreślenia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej będzie uprzednie pisemne wezwanie i wyznaczenie dodatkowego trzydziestodniowego terminu na dokonanie zgłoszenia informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej.

Aby zawieszenie działalności było skuteczne, przedsiębiorca powinien wykonać czynności wymienione w ustawie. W przypadku osób zarejestrowanych w ewidencji działalności gospodarczej, przedsiębiorca jest zobowiązany zgłosić do ewidencji działalności gospodarczej informację o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej. Zgłoszenie informacji o zawieszeniu powinno zawierać:

 1. oznaczenie przedsiębiorcy oraz jego numer ewidencyjny PESEL, o ile taki posiada; 
 2. oznaczenie miejsca zamieszkania i adres przedsiębiorcy; 
 3. wskazanie okresu, na jaki następuje zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej. 
 4. oświadczenie o nie zatrudnianiu pracowników.

Wznowienie działalności również wymaga zgłoszenia.

Oba zgłoszenia – zarówno o zawieszeniu jak i wznowieniu są zwolnione z opłat.

W przypadku przedsiębiorców zarejestrowanych w KRS, powinni oni złożyć wniosek o wpis do rejestru zawieszenia (i odpowiednio wznowienia) działalności. Wpisy te zwolnione są z opłat sądowych.

W wyniku zmiany ustawy o swobodzie działalności gospodarczej katalog czynności, które przedsiębiorca może wykonywać został w miarę precyzyjnie określony – określono również powinności przedsiębiorcy.

 

 1. ma prawo wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów;
 2. ma prawo przyjmować należności lub obowiązek regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej; 
 3. ma prawo zbywać własne środki trwałe i wyposażenie; 
 4. ma prawo albo obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej; 
 5. wykonuje wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa; 
 6. ma prawo osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej; 
 7. może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.Kancelaria Prawna 90-060 Łódź, ul. Nawrot 4/1, tel./fax +48 /42/ 630 58 41, tel. +48 /42/ 632 51 44, kancelaria@b2blegal.pl
OK
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Prywatności.