Aktualności

2013 Ustawa o terminach zapłaty

28 kwietnia 2013 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 403) jako rezultat wdrożenia do krajowego systemu prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/7/UE z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych.

Ustawa dotyczy wyłącznie transakcji handlowych, a zatem obrotu profesjonalnego (szeroko rozumianych przedsiębiorców i podmiotów podlegających rygorom ustawy Prawo zamówień publicznych).

Według nowych przepisów, termin zapłaty w transakcjach handlowych między przedsiębiorcami nie powinien przekraczać 60 dni. W transakcjach, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny termin ten nie może być dłuższy niż 30 dni, natomiast w przypadku podmiotu publicznego będącego podmiotem leczniczym - 60 dni.   

Zdaniem ustawodawcy nowe przepisy będą przeciwdziałać pogłębiającej się skłonności dłużników do zalegania z zapłatą oraz nadmiernego wydłużania terminów zapłaty w umowach.

Nową ustawą wprowadzona została zasada, zgodnie z którą termin zapłaty określony w umowie (z wyłączeniem transakcji, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny) nie może przekraczać 60 dni, liczonych od dnia doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi, chyba że strony ustalą inaczej. To inne ustalenie stron nie może być dowolne, a dozwolone jest pod warunkiem, że:

·         nie jest sprzeczne ze społeczno-gospodarczym celem umowy

·         nie jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego oraz

·         jest obiektywnie uzasadnione, biorąc pod uwagę właściwość towaru lub usługi.

Jeśli żadna z powyższych okoliczności usprawiedliwiających dłuższy termin płatności nie zaistnieje, po upływie 60 dni wierzycielowi, który spełnił swoje świadczenie, przysługują, odsetki w wysokości odsetek za zwłokę w zapłacie zobowiązań podatkowych (obecnie odsetki te wynoszą 11,50%), chyba że strony uzgodniły w umowie wyższe odsetki.

Jeżeli strony transakcji (z wyłączeniem podmiotu publicznego będącego podmiotem leczniczym) przewidziały w umowie termin zapłaty dłuższy niż 30 dni, wierzyciel może żądać odsetek ustawowych po upływie 30 dni, liczonych od dnia spełnienia swojego świadczenia i doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi, do dnia zapłaty, ale nie dłużej niż do dnia wymagalności świadczenia pieniężnego (tzw. opłata za kredyt kupiecki).

W nowej ustawie utrzymano rozwiązanie, zgodnie z którym, jeżeli termin zapłaty nie został określony w umowie, wierzycielowi bez wezwania przysługują odsetki ustawowe po upływie 30 dni, liczonych od dnia spełnienia swojego świadczenia do dnia zapłaty, ale nie dłużej niż do dnia wymagalności świadczenia pieniężnego. Za dzień wymagalności świadczenia pieniężnego uważa się natomiast dzień określony w pisemnym wezwaniu dłużnika do zapłaty, w szczególności w doręczonej dłużnikowi fakturze lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi, ale nie wcześniejszy niż dzień doręczenia wezwania. Zgodnie z nową ustawą za dzień wymagalności świadczenia pieniężnego, uważa się również dzień określony w wezwaniu dłużnika do zapłaty dokonanym w postaci elektronicznej, o ile strony przewidziały w umowie taki sposób składania oświadczeń woli.

Ustawa wprowadza dodatkowo nowy instrument, który ma na celu zwrot kosztów wierzycielowi poniesionych przy odzyskiwaniu należności od dłużnika. Od dnia nabycia przez wierzyciela uprawnienia do odsetek z tytułu opóźnienia w zapłacie należności wynikającej z umowy, przysługuje mu od dłużnika, bez konieczności wezwania, kwota tzw. stałej rekompensaty w wysokości równowartości wyrażonej w złotych kwoty 40 euro według  średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne.

W przypadku, gdy koszty odzyskiwania należności przekroczą tą kwotę wierzyciel ma możliwość uzyskania na drodze sądowej zwrotu wszelkich poniesionych wydatków, w tym kosztów postępowania sądowego, pomniejszonych jednak o kwotę stałej rekompensaty.

Powyższych uprawnień wierzyciela nie można skutecznie wyłączyć ani ograniczyć.

 

Kancelaria Prawna 90-060 Łódź, ul. Nawrot 4/1, tel./fax +48 /42/ 630 58 41, tel. +48 /42/ 632 51 44, kancelaria@b2blegal.pl
OK
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Prywatności.