Aktualności

2010 Pozew zbiorowy

WYBRANE ZMIANY W PRAWIE

19 lipca 2010 r. weszła w życie ustawa z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. Ustawa ta wprowadza do polskiego prawa tzw. pozwy zbiorowe, znane m.in. z krajów anglosaskich. Jednak wprowadzony w Polsce model postępowania zbiorowego jest bliższy temu, który obowiązuje w innych państwach europejskich, zwłaszcza w Szwecji, gdzie liczba takich pozwów jest nadal bardzo mała.

Pozew grupowy może złożyć co najmniej 10 osób, dochodzących roszczeń jednego rodzaju, opartych na takiej samej podstawie faktycznej. Np. gdy zbiorą się poszkodowani korzystający z usług jednego banku, osoby prowadzące kurację tym samym medykamentem czy uczestniczące w jednym wypadku drogowym lub poszkodowane w katastrofie. Sąd okręgowy oceni czy istnieje więź między podmiotami, która daje im możliwość połączenia ich w grupę i złożenia pozwu zbiorowego. Sędzia, zanim przystąpi do rozstrzygania sprawy,  może odrzucić pozew, gdy stwierdzi brak takich okoliczności.

Po złożeniu pozwu należy zamieścić ogłoszenie w prasie. Oprócz osób, które wniosły pozew, uczestnikami postępowania będą mogły zostać osoby, które do niego dołączą. Nie ma jednak możliwości modyfikacji grupy przed zakończeniem postępowania. Projekt zawiera rozwiązanie, że osoba, która wstąpiła do grupy, nie będzie mogła z niej wystąpić aż do czasu jego zakończenia.

Powództwo grupy wytacza jej reprezentant. Reprezentantem grupy może być osoba będąca członkiem grupy albo powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów w zakresie przysługujących im uprawnień.

Art. 1 ust. 2 ustawy przewiduje, że postępowanie grupowe ma zastosowanie w sprawach o roszczenia o ochronę konsumentów, z tytułu odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz z tytułu czynów niedozwolonych, z wyjątkiem roszczeń o ochronę dóbr osobistych.

W sprawach o roszczenia pieniężne jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy wysokość roszczenia każdego członka grupy zostanie ujednolicona przy uwzględnieniu wspólnych okoliczności sprawy w grupie lub podgrupie.

Powództwo w takim postępowaniu może być ograniczone do żądania ustalenia odpowiedzialności pozwanego. Odmiennością w stosunku do zwykłego postępowania, jest przymus adwokacko-radcowski, tzn. że grupa musi być w tym postępowaniu reprezentowana przez adwokata lub radcę prawnego.

Kolejną nowością jest to, że wynagrodzenie adwokata może być ustalone jako prowizja od wywalczonej kwoty. Do tej pory nie było to możliwe. Ustawodawca określił jednak, że wynagrodzenie pełnomocnika reprezentującego grupę osób w postępowaniu grupowym nie może przewyższać 20% zasądzonej przez sąd kwoty.

Niezależnie od wartości przedmiotu sporu, inaczej niż jest to w przypadku zwykłego postępowania, sądem właściwym do spraw rozpatrywanych w postępowaniu grupowym jest sąd okręgowy.

Od pozwu grupowego pobiera się opłatę stosunkową w wysokości 2% wartości przedmiotu sporu, a zatem jest to opłata niższa niż w tradycyjnym postępowaniu w sprawach o prawa majątkowe, wynosząca 5% wartości przedmiotu sporu. Zgodnie z ustawą wynosi ona 2% wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 zł oraz nie więcej niż 100 000 zł.

Z możliwości, jakie dają pozwy zbiorowe mogą też skorzystać przedsiębiorcy przeciwko nieuczciwemu konkurentowi.

Kancelaria Prawna 90-060 Łódź, ul. Nawrot 4/1, tel./fax +48 /42/ 630 58 41, tel. +48 /42/ 632 51 44, kancelaria@b2blegal.pl
OK
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Prywatności.