Aktualności

2010 Obniżenie opłat komorniczych

17 czerwca weszła w życie nowela ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. nr 40, poz. 228), która daje dłużnikom dodatkowe uprawnienie: mogą występować o zmniejszenie opłaty komorniczej.

Przede wszystkim nowela rozszerza niższą, 8-procentową, stawkę wynagrodzenia komornika, pobieraną do tej pory od ściągnięcia długu z rachunku bankowego i wynagrodzenia za pracę, na świadczenia z ubezpieczenia społecznego oraz wypłacane na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia zasiłki dla bezrobotnych. Poza tym minimalny próg tej opłaty obniża się z 1/10 do 1/20 przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego (a więc do ok. 130 zł). Należy tu zaznaczyć, że tzw. podstawowa opłata wynosi 15 proc., ale w praktyce częściej stosowana jest 8-procentowa.

Przywrócono, po kilku latach, miarkowanie opłat komorniczych. Nowa procedura polega na tym, że dłużnik może złożyć wniosek o obniżenie wysokości opłat (przy egzekucji świadczeń pieniężnych), a sąd będzie mógł je zmniejszać, biorąc pod uwagę w szczególności nakład pracy komornika i sytuację majątkową dłużnika, jego dochody (art. 49 ust. 10). Wniosek trzeba wnieść w terminie siedmiu dni od dnia uzyskania informacji o ściągnięciu opłaty albo doręczenia postanowienia komornika o wezwaniu dłużnika do jej uiszczenia. Do wniosku stosuje się odpowiednio art. 767 – 7674 k.p.c., czyli przepisy dotyczące tzw. skargi na czynności komornika.

Do rozpoznania wniosku (tak jak skargi) właściwy jest sąd rejonowy, przy którym działa komornik. Wniosek powinien czynić zadość wymaganiom pisma procesowego (a więc zawierać nazwy stron postępowania, sygnaturę itd.), a także wskazywać wnioskowaną zmianę (w tym wypadku postanowienia komornika o kosztach).

Odpis pisma sąd przesyła komornikowi, który w ciągu trzech dni na piśmie sporządza uzasadnienie zaskarżonej czynności oraz przekazuje je wraz z aktami sprawy do sądu. Sąd rozpoznaje wniosek w terminie tygodniowym od dnia wpływu do sądu.

Wydaje się, że na postanowienie sądu przysługuje zażalenie (do sądu okręgowego) na tej podstawie, że przysługuje ono generalnie w kwestii kosztów egzekucji, chociaż wyraźnie tego w noweli nie zapisano.

Pomysłodawcą przywrócenia miarkowania opłat było Ministerstwo Zdrowia, ponieważ nierzadkie były egzekucje znacznych kwot szpitalnych długów przy stosunkowo niskim nakładzie pracy komornika. Znalazł w parlamencie uznanie. Komornicy są mu przeciwni, ale nie tylko oni.

Mecenas Katarzyna Urbańska, dyrektor Departamentu Prawnego Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, przypomina stanowisko tej organizacji: fakt, że niektóre kancelarie komornicze osiągają duże przychody z egzekucji długów szpitalnych, nie uzasadnia wprowadzania rozwiązań, które szkodzą egzekucji komorniczej w całości. W celu ochrony szpitali należało wprowadzić rozwiązania szczegółowe.

Kancelaria Prawna 90-060 Łódź, ul. Nawrot 4/1, tel./fax +48 /42/ 630 58 41, tel. +48 /42/ 632 51 44, kancelaria@b2blegal.pl
OK
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Prywatności.