Aktualności

2009 Nowelizacja kodeksu pracy w zakresie przepisów BHP

18 stycznia br. wchodzi w życie nowelizacja Kodeksu Pracy w zakresie obowiązków pracodawcy dotyczących BHP, To ważne przepisy, zmierzające na pewno do zwiększenia bezpieczeństwa wykonywania pracy. Niestety, ustawodawca nakładając ten obowiązek nie zróżnicował pracodawców – każdy z nich, bez względu na poziom zatrudnienia będzie musiał zatrudniać pracownika, który posiada wymagane przez przepisy o ochronie przeciwpożarowej kwalifikacje.

Dodany nowelizacją art. 209 Kodeksu wskazuje, w § 1, że pracodawca jest zobowiązany:

 1.  zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, gaszenia pożaru i ewakuacji pracowników,
 2. wyznaczyć pracowników do:
  a) udzielania pierwszej pomocy,
  b) wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej,
 3. zapewnić łączność ze służbami zewnętrznymi wyspecjalizowanymi w szczególności w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, ratownictwa medycznego oraz ochrony przeciwpożarowej.

Działania te powinny być dostosowane do rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników oraz rodzaju i poziomu występujących zagrożeń. Przepisy nie rozróżniają w tym zakresie wielkości zakładów pracy. Każdy pracodawca musi, zatem się do nich zastosować. Zgodnie z art. 3 k. p., pracodawcą jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników. Osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo pożarowe nie może być specjalista spoza zakładu pracy - zleceniobiorca, gdyż przepis jasno wskazuje – pracodawca wyznacza pracownika (pracowników), czyli osoby, które pozostają z nim w stosunku pracy. Liczba wyznaczonych pracowników, ich szkolenie oraz wyposażenie powinny być uzależnione od rodzaju i poziomu występujących zagrożeń. Ten zapis także budzi wątpliwości praktyczne – pracodawcy będą mieli znaczne problemy z jego interpretacją, oceną czy występujące zagrożenia powinny skutkować akurat taką a nie inna liczbą wyznaczonych w tym zakresie pracowników.

Szkolenia pracowników przeprowadza Szkoła Główna Służby Pożarniczej, pozostałe szkoły Państwowe Straży Pożarnej lub ośrodki szkolenia w komendach wojewódzkich PSP. Obecnie szkolenie jednej osoby kosztuje ponad tysiąc złotych. Istnieje niebezpieczeństwo, że na rynku może zabraknąć specjalistów – potencjalnych pracowników - posiadających wymagane uprawnienia z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Informacja dla pracowników
Duży nacisk w nowelizacji położono na kwestie informacyjne. Pracodawca został zobowiązany do przekazywania pracownikom (także tym wykonującym pracę w terenie), informacji o:

 1. zagrożeniach dla zdrowia i życia występujących w zakładzie pracy, na poszczególnych stanowiskach pracy i przy wykonywanych pracach, w tym o zasadach postępowania w przypadku awarii i innych sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu pracowników,
 2. działaniach ochronnych i zapobiegawczych podjętych w celu wyeliminowania lub ograniczenia tych zagrożeń, 
 3. pracownikach wyznaczonych do:   
  • udzielania pierwszej pomocy, 
  • wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników (imię i nazwisko danej osoby, miejsce wykonywania pracy, numer telefonu służbowego lub innego środka komunikacji elektronicznej).
   Kancelaria Prawna 90-060 Łódź, ul. Nawrot 4/1, tel./fax +48 /42/ 630 58 41, tel. +48 /42/ 632 51 44, kancelaria@b2blegal.pl
   OK
   Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Prywatności.