Aktualności

2015.09.02 Kolejne zmiany w prawie spadkowym

W dniu 17 sierpnia 2012 r. weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 650/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia europejskiego poświadczenia spadkowego.

Rozporządzenie to reguluje w szczególności zagadnienia jurysdykcji w sprawach spadkowych, prawa właściwego do rozpoznawania spraw spadkowych, uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach spadkowych oraz nowego instrumentu: europejskiego poświadczenia spadkowego.

Przepisy rozporządzenia dotyczyć będą wyłącznie postępowań spadkowych po osobach zmarłych w dniu i po dniu 17 sierpnia 2015 r.

Rozporządzenie wprowadza następujące zasady ogólne:

  • do orzekania co do ogółu spraw dotyczących spadku powołane są sądy państwa członkowskiego, w którym zmarły miał miejsce zwykłego pobytu w chwili śmierci;

  • prawem właściwym dla ogółu spraw dotyczących spadku, jeżeli szczególne przepisy Rozporządzenia nie stanowią inaczej, jest również prawo państwa, w którym zmarły miał miejsce zwykłego pobytu w chwili śmierci.

Ta ostania zasada doznaje jednak znacznych ograniczeń. Jeżeli bowiem wyjątkowo, ze wszystkich okoliczności sprawy jasno wynika, że w chwili śmierci zmarły był w sposób oczywisty bliżej związany z państwem innym niż państwo miejsca jego zwykłego pobytu w chwili śmierci, prawem właściwym dla dziedziczenia jest prawo tego innego państwa. Co więcej, każdy może dokonać wyboru prawa państwa, którego obywatelstwo posiada w chwili dokonywania wyboru lub w chwili śmierci, jako prawa, któremu podlega ogół spraw dotyczących jego spadku.

Powyższe oznacza w praktyce, że jeśli po 17 sierpnia br. w Niemczech umrze obywatel polski, od lat tam zamieszkały, nie pozostawiając testamentu, w którym dokonałby wyboru prawa, do dziedziczenia po nim zastosowanie znajdą przepisy prawa niemieckiego.

Z kolei europejskie poświadczenie spadkowe stanowić będzie ekwiwalent polskiego sądowego stwierdzenia nabycia spadku bądź notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia.

Rodzić ono będzie skutki we wszystkich państwach członkowskich bez wymogu stosowania jakiejkolwiek szczególnej procedury.

Z europejskiego poświadczenia spadkowego wynika domniemanie, że poświadczenie prawidłowo stwierdza okoliczności, które ustalono na mocy prawa właściwego dla dziedziczenia lub na mocy innego prawa właściwego dla danych kwestii. Domniemywa się, że osoba wymieniona w poświadczeniu jako spadkobierca, zapisobierca, wykonawca testamentu lub zarządca spadku posiada status wymieniony w poświadczeniu lub posiada prawa lub uprawnienia określone w poświadczeniu bez żadnych warunków ani ograniczeń odnoszących się do tych praw lub uprawnień innych niż określone w poświadczeniu.

 

Kancelaria Prawna 90-060 Łódź, ul. Nawrot 4/1, tel./fax +48 /42/ 630 58 41, tel. +48 /42/ 632 51 44, kancelaria@b2blegal.pl
OK
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Prywatności.