Aktualności

2010 Gwarancja zapłaty za roboty budowlane

6 kwietnia 2010 r. weszła w życie ustawa z 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny (dalej: „KC”).

Nowe reguły dotyczące gwarancji zapłaty za roboty budowlane zostały uregulowane w przepisach art. 6491 – 6495KC.

Celem nowelizacji jest ochrona wykonawców i podwykonawców, w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw, przed nieterminowym regulowaniem przez inwestorów należności za wykonane roboty budowlane.

Znowelizowane przepisy przyznają wykonawcom i podwykonawcom prawo żądania od inwestora gwarancji zapłaty. Ustawa wprowadza wykaz dopuszczalnych form zabezpieczenia, a mianowicie: (i) gwarancję bankową, (ii) gwarancję ubezpieczeniową, (iii) akredytywę bankową, (iv) poręczenie banku udzielone na zlecenie inwestora.

Koszty udzielenia gwarancji będą ponosić w równych częściach inwestor i wykonawca. Inwestor nie ma możliwości wyłączenia lub ograniczenia uprawnienia wykonawcy do żądania gwarancji. Wykonawcy mogą żądać gwarancji (a) przed przystąpieniem do pracy i (b) na każdym etapie procesu budowlanego. Wcześniejsze udzielenie przez inwestora gwarancji częściowej nie pozbawia wykonawców prawa późniejszego żądania gwarancji do pełnej kwoty roszczenia.

Wykonawca żądając gwarancji wyznacza inwestorowi termin do jej udzielenia, nie krótszy niż 45 dni. Jeżeli inwestor nie udzieli gwarancji w wyznaczonym terminie, wykonawca może odstąpić od umowy z winy inwestora. Przepisy o gwarancji zapłaty stosuje się również do umów zawartych pomiędzy wykonawcą (generalnym wykonawcą) a dalszymi wykonawcami oraz pomiędzy wykonawcami a podwykonawcami.

Zasady te nie dotyczą innych przedsiębiorców zaangażowanych w proces budowlany, np. dostawców materiałów lub usług, wynajmujących sprzęt budowlany, geodetów.

Kancelaria Prawna 90-060 Łódź, ul. Nawrot 4/1, tel./fax +48 /42/ 630 58 41, tel. +48 /42/ 632 51 44, kancelaria@b2blegal.pl
OK
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Prywatności.