Aktualności

2017.06.27 Zmiany w terminach przedawnienia roszczeń deliktowych

W dniu 27 czerwca 2017 r. weszła w życie ustawa z 21 kwietnia 2017 r. o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji (DzU z 2017 r., poz. 1132). Na mocy art. 33 tej ustawy art. 4421 § 1 kodeksu cywilnego został znacznie zmodyfikowany.

W dotychczasowym brzmieniu stanowił, że roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu z upływem trzech lat od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Termin ten nie mógł być jednak dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę. Obecnie termin przedawnienia roszczeń deliktowych biegnie także wtedy, gdy poszkodowany przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.

 

Do roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym powstałych przed dniem wejścia w życie tej ustawy, a jeszcze nieprzedawnionych stosuje się przepis art. 4421 § 1 k.c. w nowym brzmieniu, z zastrzeżeniem, że gdyby trzyletni termin przedawnienia rozpoczął bieg przed dniem wejścia w życie ustawy, to rozpoczyna bieg od nowa w dniu jej wejścia w życie.

Kancelaria Prawna 90-060 Łódź, ul. Nawrot 4/1, tel./fax +48 /42/ 630 58 41, tel. +48 /42/ 632 51 44, kancelaria@b2blegal.pl
OK
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Prywatności.