Aktualności

2017.06.01 Zmiany w konstrukcji solidarnej odpowiedzialności inwestora za zapłatę wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy robót budowlanych

Z dniem 1 czerwca 2017 r. weszły w życie zmiany kodeksie cywilnym regulujące solidarną odpowiedzialność inwestora za zapłatę wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy. Przepisy te stosować będziemy do umów o roboty budowlane zawartych po tym dniu.

Ustawodawca doprecyzował dotychczas obowiązujące przepisy, które wywoływały rozbieżności w literaturze i orzecznictwie.

Aktualnie ustawodawca przewidział 2 tryby postępowania, w wyniku których inwestor będzie odpowiadał solidarnie z wykonawcą za zapłatę wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy. Pierwszy tryb, to tryb zgłoszeniowy, który będzie miał miejsce przy spełnieniu dwóch przesłanek:

  • szczegółowy przedmiot zostanie zgłoszony inwestorowi przez wykonawcę lub bezpośrednio przez podwykonawcę przed przystąpieniem do wykonywania tych robót w formie pisemnej pod rygorem nieważności,
  • inwestor w terminie 30 dni od zgłoszenia nie wyrazi na ręce wykonawcy i podwykonawcy sprzeciwu w formie pisemnej pod rygorem nieważności wobec wykonywania tych robót przez podwykonawcę.

Drugi tryb, który również wywoła skutek w postaci powstania solidarnej odpowiedzialności inwestora, można nazwać trybem umownym. Inwestor odpowie bowiem solidarnie również za zapłatę wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy, jeśli w umowie między inwestorem a wykonawcą, zawartej na piśmie pod rygorem nieważności wyraźnie wskazano szczegółowy przedmiot robót budowlanych wykonywanych przez podwykonawcę.

Ustawodawca zakreślił również górny poziom wynagrodzenia podwykonawcy, za który odpowiada inwestor, precyzując, że chodzi o wysokość wynagrodzenia ustalonego w umowie między wykonawcą a podwykonawcą. Jeżeli jednak wynagrodzenie podwykonawcy miałoby być wyższe niż wynagrodzenie należne za przedmiot robót należne wykonawcy od inwestora, górnym poziomem odpowiedzialności inwestora będzie wynagrodzenie należne wykonawcy za przedmiot robót podwykonawcy objęty zgłoszeniem bądź umową.

Przepisy te mają charakter bezwzględnie obowiązujący, a ustalenia przeciwne są nieważne.

 

Wprowadzone zmiany, jak się wydaje, eliminują wątpliwości co do kilku kwestii, takich jak w szczególności: dorozumiana zgoda inwestora na zawarcie umowy z podwykonawcą, forma zgłoszenia czy też sprzeciwu inwestora, dopiero jednak ich praktyczne zastosowanie pokaże, czy nie powstaną nowe, choćby związane z górną granicą wynagrodzenia, za które inwestor odpowiada, na przykład w razie jego zmiany w toku wykonywania umowy.

 

Kancelaria Prawna 90-060 Łódź, ul. Nawrot 4/1, tel./fax +48 /42/ 630 58 41, tel. +48 /42/ 632 51 44, kancelaria@b2blegal.pl
OK
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Prywatności.