Aktualności

2015.10.06 Zmiany w prawie pracy

Z dniem 22 lutego 2016 r. wejdą w życie daleko idące zmiany w Kodeksie Pracy wprowadzone ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r.

Do najistotniejszych dla pracodawców i pracowników zmian należą:

- ograniczenie – co do zasady – czasu trwania umowy zawieranej na czas określony do 33 miesięcy (za wyjątkiem umów przy zatrudnianiu na zastępstwo, umów przy pracach dorywczych i sezonowych i umów kadencyjnych), ograniczenie to dotyczy również kilku umów zawieranych między tymi samymi stronami na czas określony, przy czym umów tych nie może być więcej niż trzy;

- w razie przekroczenia w/w okresu 33 miesięcy bądź liczby trzech umów zawieranych między tymi samymi stronami, od dnia następującego po upływie 33 miesięcy bądź od dnia zawarcia czwartej umowy o pracę, pracownik jest uważany za zatrudnionego na czas nieokreślony;

- likwidacja jako odrębnych typów umów: umowy na czas wykonania określonej pracy i umowy na zastępstwo;

- zrównanie długości okresu wypowiedzenia umów zawartych na czas określony i nieokreślony – okres ten zależy wyłącznie od stażu pracy u danego pracodawcy, a pracownicy zatrudnieniu na czas określony korzystają z takich okresów wypowiedzenia, jakie aktualnie przysługują pracownikom zatrudnionym na czas nieokreślony (aczkolwiek obliczając długość okresu wypowiedzenia, nie trzeba brać pod uwagę okresu zatrudnienia pracownika zatrudnionego na czas określonych przypadającego przed wejściem w życie omawianych przepisów);

- oficjalne wprowadzenie możliwości jednostronnego zwolnienia pracownika przez pracodawcę z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia (za wynagrodzeniem)

- do umów o pracę na czas określony zawartych na okres do 6 miesięcy albo zawartych na okres dłuższy niż 6 miesięcy, w których nie przewidziano możliwości ich rozwiązania z zachowaniem 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia, trwających w dniu wejścia w życie ustawy nowelizacyjnej, w zakresie dopuszczalności ich wypowiedzenia stosuje się przepisy dotychczasowe;

- przy wypowiadaniu umów o pracę na czas określony zawartych na okres dłuższy niż 6 miesięcy, w których przewidziano możliwość ich rozwiązania z zachowaniem 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia, trwających w dniu wejścia w życie ustawy nowelizacyjnej, stosuje się okresy wypowiedzenia, zgodnie z zasadami ustalonymi w ustawie nowelizacyjnej;

- umowy na czas określony zawarte przed wejściem w życie omawianej nowelizacji, podlegają ograniczeniu długości trwania do 33 miesięcy, z tym, że do okresu 33 miesięcznego zatrudnienia wlicza się tylko czas po wejściu w życie nowelizacji

Kancelaria Prawna 90-060 Łódź, ul. Nawrot 4/1, tel./fax +48 /42/ 630 58 41, tel. +48 /42/ 632 51 44, kancelaria@b2blegal.pl
OK
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Prywatności.