Aktualności

2015.01.20 Nowelizacja ustawy Prawo budowlane

W dniu 15 stycznia 2015 r. została uchwalona nowelizacja ustawy Prawo bu­dow­la­ne.

Do najistotniejszych zmian, które wprowadza, należą:

- zniesienie wymogu uzy­ski­wa­nia de­cy­zji o po­zwo­le­niu na bu­do­wę lub prze­bu­do­wę domu jed­no­ro­dzin­ne­go, jeżeli mamy do czynienia z bu­dyn­kami, któ­rych ob­szar od­dzia­ły­wa­nia nie wy­kra­cza poza gra­ni­ce dział­ki ob­ję­tej in­we­sty­cją. W ta­kich przy­pad­kach ko­niecz­ne bę­dzie je­dy­nie zgło­sze­nie bu­do­wy z pro­jek­tem bu­dow­la­nym i do­łą­cze­nie do­ku­men­tów wy­ma­ga­nych w try­bie po­zwo­le­nia na bu­do­wę dla tego bu­dyn­ku. Sta­ro­sta bę­dzie miał 30 dni na  sprze­ciw;

- skró­cenie czasu ocze­ki­wa­nia na tzw. "mil­czą­cą zgodę na użyt­ko­wa­nie" (brak sprze­ci­wu ad­mi­ni­stra­cji) - z 21 do 14 dni - w przy­pad­ku obiek­tów od­da­wa­nych do użyt­ko­wa­nia na pod­sta­wie zgło­sze­nia;

- likwidacja obo­wią­zku zgło­sze­nia o za­mie­rzo­nym ter­mi­nie roz­po­czę­cia robót bu­dow­la­nych, aktualnie in­we­stor - na co naj­mniej 7 dni przed pla­no­wa­nym ter­mi­nem roz­po­czę­cia robót - mu­si po­wia­do­mić nad­zór bu­dow­la­ny;

- rozszerzenie ka­ta­logu obiek­tów bu­dow­la­nych, od­da­wa­nych do użyt­ku na pod­sta­wie za­wia­do­mie­nia o za­koń­cze­niu bu­do­wy, a nie de­cy­zji o po­zwo­le­niu na użyt­ko­wa­nie;

- wpro­wa­dzenie moż­li­wości wy­stą­pie­nia z wnio­skiem o umo­rze­nie lub roz­ło­że­nie na raty opła­ty le­ga­li­za­cyj­nej w odniesieniu do sa­mo­wo­li bu­dow­la­nej;

- wprowadzenie możliwości rozpoczęcia przez in­we­stora ro­bó­t bu­dow­la­nych na pod­sta­wie de­cy­zji pod­le­ga­ją­cej wy­ko­na­niu, gdy nie ma in­nych stron po­stę­po­wa­nia.

 


Kancelaria Prawna 90-060 Łódź, ul. Nawrot 4/1, tel./fax +48 /42/ 630 58 41, tel. +48 /42/ 632 51 44, kancelaria@b2blegal.pl
OK
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Prywatności.