Aktualności

2015.04.23 Nowe przepisy umożliwiają głosowanie korespondencyjne

Minister Administracji i Cyfryzacji wydał rozporządzenie umożliwiające przeprowadzenie głosowania korespondencyjnego w kraju, dotyczące m.in. trybu odbierania kopert zwrotnych od wyborców.

Minister Administracji i Cyfryzacji, na podstawie upoważnień zawartych w przepisach ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112, ze zm.), wydał rozporządzenia umożliwiające przeprowadzenie głosowania korespondencyjnego w kraju: rozporządzenie z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie przesyłek w głosowaniu korespondencyjnym w kraju (Dz.U. poz. 131), rozporządzenie z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie trybu odbierania oraz przechowywania kopert zwrotnych dostarczonych przez wyborcę do urzędu gminy przed dniem głosowania (Dz.U. poz. 119) oraz rozporządzenie z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia oraz aktualizacji wykazu pakietów wyborczych (Dz.U. poz. 120). Możliwość głosowania korespondencyjnego przez wszystkich wyborców wprowadzona została przez ustawę z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1072).

Rozporządzenie pozwala na odbieranie przez przedstawiciela operatora wyznaczonego kopert zwrotnych od wyborców niepełnosprawnych o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w miejscu ich zamieszkania (najpóźniej w przedostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień wyborów). Z kolei w przypadku pozostałych wyborców koperta zwrotna może zostać przekazana w dowolnej placówce operatora wyznaczonego (najpóźniej w trzecim dniu roboczym poprzedzającym dzień wyborów) lub w placówce usytuowanej na obszarze gminy, w której wyborca ujęty jest w rejestrze wyborców (najpóźniej w przedostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień wyborów). Ponadto nowe przepisy regulują w jaki sposób operator wyznaczony powinien postępować z pakietami wyborczymi, jeśli ich dostarczenie do obwodowej komisji wyborczej do zakończenia głosowania nie było możliwe oraz z kopertami zwrotnymi niedoręczonymi do obwodowej komisji wyborczej do zakończenia głosowania (należy je przekazać właściwemu dyrektorowi delegatury Krajowego Biura Wyborczego). Rozporządzenie weszło w życie z dniem 24 stycznia 2015 r.

Zgodnie z regulacją rozporządzenia w sprawie trybu odbierania oraz przechowywania kopert zwrotnych dostarczonych przez wyborcę do urzędu gminy przed dniem głosowania, upoważniony pracownik urzędu gminy odbierał będzie od wyborcy głosującego korespondencyjnie kopertę zwrotną po okazaniu przez wyborcę dokumentu potwierdzającego jego tożsamość. Wcześniej powinien on jeszcze sprawdzić w wykazie pakietów wyborczych czy pakiet wyborczy został wydany wyborcy, który dostarczył kopertę zwrotną. Następnie koperty zostaną otwarte w obecności przewodniczącego właściwej obwodowej komisji wyborczej oraz spakowane w jeden pakiet. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 23 stycznia 2015 r.

Rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia oraz aktualizacji wykazu pakietów wyborczych określa natomiast dokładnie wzór i sposób prowadzenia oraz aktualizacji przez urzędy gmin wykazu pakietów wyborczych w głosowaniu korespondencyjnym. Zgodnie z nowymi przepisami wykaz powinien być prowadzony w postaci księgi (według wzoru określonego przez załącznik do rozporządzenia), albo w postaci elektronicznej w systemie teleinformatycznym. Dane wpisywać do wykazu powinni upoważnieni pracownicy urzędu gminy. Aktualizacji danych dokonywać należy niezwłocznie po uzyskaniu informacji, których wpisanie do wykazu jest wymagane. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 23 stycznia 2015 r.

Kancelaria Prawna 90-060 Łódź, ul. Nawrot 4/1, tel./fax +48 /42/ 630 58 41, tel. +48 /42/ 632 51 44, kancelaria@b2blegal.pl
OK
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Prywatności.