Aktualności

2014 Zmiany w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów

W dniu 18 stycznia 2015 r. wejdzie w życie istotna nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

Na plan pierwszy wysuwają się następujące zmiany:

  • wprowadzenie możliwości nałożenia kary finansowej na osoby zarządzające przedsiębiorcą za umyślny udział w porozumieniu ograniczającym konkurencję, do wysokości 2.000.000 zł;

  • wydłużenie okresu przedawnienia możliwości wszczęcia postępowania antymonopolowego z jednego roku do lat pięciu;

  • wprowadzenie możliwości dobrowolnego poddania się karze (settlements), w rezultacie przedsiębiorca uzyska 10% redukcji kary – takie dobrowolne poddanie się karze będzie jednak uzależnione od spełnienia następujących warunków:

        
  • w odpowiedzi na inicjatywę Prezesa UOKiK dobrowolne przyznanie   się przez przedsiębiorcę do stosowania praktyki lub potwierdzenie ustaleń Prezesa UOKiK,
  • niekwestionowanie wysokości kary,
  • niepodważanie ustaleń UOKiK w postępowaniu odwoławczym;
  • wprowadzenie instytucji nazywanej „leniency plus”, która oznacza, że przedsiębiorca będzie miał możliwość uzyskania dodatkowej redukcji kary (30 proc.), w zamian za przekazanie informacji o kolejnym porozumieniu, w którym brał udział; w sprawie, o której poinformuje UOKiK, uzyska on status pierwszego wnioskodawcy leniency i zostanie zwolniony z kary finansowej;

  • wyposażenie UOKiK w nowe narzędzie (remedies); decyzji kończącej postępowanie UOKiK będzie miał możliwość wskazania przedsiębiorcy, jakie działania ma podjąć w celu usunięcia skutków naruszenia lub zaprzestania niedozwolonej praktyki. W pierwszej kolejności będą to mogły być tzw. środki behawioralne, np. udzielenie licencji własności intelektualnej na niedyskryminujących warunkach, czy zmiana umowy; jeżeli okażą się one nieskuteczne lub byłyby bardziej uciążliwe dla przedsiębiorcy, UOKiK będzie miał możliwość zastosowania tzw. środków strukturalnych, takich jak w szczególności nakaz rozdzielenia prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności prowadzonej na różnych szczeblach obrotu (na przykład detalicznej od hurtowej) – pomiędzy różne jednostki organizacyjne przedsiębiorcy;

  • wprowadzenie dwuetapowej procedury analizowania wniosków w sprawie fuzji i przejęć - proste koncentracje rozpatrywane będą w ciągu miesiąca, natomiast bardziej złożone przez dodatkowe cztery miesiące.


Kancelaria Prawna 90-060 Łódź, ul. Nawrot 4/1, tel./fax +48 /42/ 630 58 41, tel. +48 /42/ 632 51 44, kancelaria@b2blegal.pl
OK
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Prywatności.