Aktualności

2014 Ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym

Ustawa z dnia 23 października 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym (Dz. U. 2014 poz. 1585) weszła w życie 15 grudnia 2014 r. Określa ona zasady i tryb zawierania umowy odwróconego kredytu hipotecznego, prawa i obowiązki stron umowy oraz zasady rozliczenia zobowiązań wynikających z tej umowy. 

Odwrócony kredyt hipoteczny to szczególny rodzaj kredytu, na podstawie którego bank będzie mógł udostępnić kredytobiorcy na czas nieoznaczony określoną sumę środków pieniężnych, których spłata nastąpi dopiero po śmierci kredytobiorcy. Świadczeniem wzajemnym ze strony kredytobiorcy jest ustanowienie przez niego zabezpieczenia spłaty kredytu wraz z odsetkami oraz innymi kosztami, na nieruchomości będącej własnością kredytobiorcy. 

Odwrócony kredyt hipoteczny może być oferowany przez banki, oddziały banków zagranicznych, oddziały instytucji kredytowych oraz instytucje kredytowe prowadzące działalność transgraniczną. Drugą stroną umowy odwróconego kredytu hipotecznego mogą być osoby fizyczne, właściciele (współwłaściciele) nieruchomości, lub uprawnieni (współuprawnieni) do spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, lub uprawnieni z tytułu użytkowania wieczystego.

Obok zabezpieczenia hipotecznego bankowi będzie przysługiwało roszczenie o przeniesienie na bank prawa do nieruchomości przysługującego kredytobiorcy. 

Kredytobiorca będzie mógł w każdym czasie spłacić odwrócony kredyt hipoteczny w całości bądź w części (suma wypłaconej kwoty odwróconego kredytu hipotecznego, odsetek oraz innych kosztów niezapłaconych przez kredytobiorcę przed spłatą kredytu, należnych do dnia spłaty).

Kredytobiorca będzie mógł w każdym czasie wypowiedzieć umowę odwróconego kredytu hipotecznego, z zachowaniem trzydziestodniowego terminu.

Umowę odwróconego kredytu hipotecznego będzie mógł rozwiązać bank. Okres wypowiedzenia w takim przypadku będzie wynosił również 30 dni. Jednakże sytuacje, w których bank będzie mógł wypowiedzieć umowę odwróconego kredytu hipotecznego zostały określone w ustawie enumeratywnie. 

Kwota do zapłaty stanie się wymagalna z upływem okresu wypowiedzenia umowy odwróconego kredytu hipotecznego bądź z upływem roku od dnia śmierci kredytobiorcy. W przypadku jeżeli spadkobiercy kredytobiorcy, w terminie 12 miesięcy od dnia jego śmierci, dokonają spłaty całkowitej kwoty do zapłaty, roszczenie banku o przeniesienie własności nieruchomości lub prawa, stanowiących zabezpieczenie odwróconego kredytu hipotecznego wygaśnie. Jeżeli spadkobiercy nie zdecydują się na dokonanie spłaty odwróconego kredytu hipotecznego, nastąpi przeniesienie na rzecz banku własności nieruchomości lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, lub prawa użytkowania wieczystego stanowiących zabezpieczenie hipoteczne, z tym, że roszczenie o przeniesienie tych praw stanie się wymagalne z dniem wymagalności całkowitej kwoty do zapłaty, tj. po upływie roku od daty śmierci kredytobiorcy. 

Odpowiedzialność kredytobiorcy, jak również jego spadkobierców, ograniczona została do wysokości  wartości nieruchomości lub lokalu stanowiących zabezpieczenie hipoteczne umowy odwróconego kredytu hipotecznego.

 


Kancelaria Prawna 90-060 Łódź, ul. Nawrot 4/1, tel./fax +48 /42/ 630 58 41, tel. +48 /42/ 632 51 44, kancelaria@b2blegal.pl
OK
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Prywatności.