Aktualności

2014 Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych

Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych została znowelizowana ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 roku, wchodzącą w życie 19 października 2014 r., w skutek czego zmianie uległ szereg przepisów regulujących zamówienia publiczne, obejmujących w szczególności kwestie:

1) Możliwości wszczęcia przez zamawiającego postępowania w trybie negocjacji bez ogłoszenia lub w trybie zamówienia z wolnej ręki, których zastosowanie możliwe było dotychczas w przypadku tzw. usług o charakterze niepriorytetowym – od dnia wejścia w życie możliwość ta została usunięta.

2) Wprowadzenia nowego trybu postępowania w sprawach usług o charakterze niepriorytetowym, opartego na zasadach przejrzystości, obiektywizmu i niedyskryminacji, realizowanych poprzez zamieszczanie w dostępnym dla zainteresowanych miejscu ogłoszenia o zamówieniu oraz informacji o udzieleniu zamówienia. Tryb ten możliwy jest do zastosowania w przypadku, gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż ustalana w odpowiednim rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów.

3) Nieujawniania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. Obowiązek nieujawniania tego typu informacji aktualizuje się dopiero wówczas, gdy zastrzeżono, że nie mogą być one udostępniane oraz gdy wykazano, że informacje te w istocie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

4) Wykluczenia wykonawców z postępowania o udzielenie zamówienia. Rzeczoną kwestię zmieniono w ten sposób, iż wyeliminowano dwie przesłanki ustawowe, na podstawie których wyklucza się wykonawcę, gdy ten dopuścił się naruszenia zobowiązania zaciągniętego w trybie ustawy lub został zobowiązany do zapłaty kary umownej albo gdy zamawiający dokonał rozwiązania bądź wypowiedzenia umowy w sprawie zamówienia. Uchylone przesłanki zastąpiono obowiązkiem wykluczenia wykonawcy, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania dopuścił się w sposób zawiniony poważnego naruszenia obowiązków zawodowych, co zamawiający jest w stanie udowodnić. Jednakże wymaga się również, by zamawiający uwzględnił możliwość takiego wykluczenia w ogłoszeniu o zamówieniu, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w zaproszeniu do negocjacji. Wykluczenie na podstawie dodanego przepisu nie jest możliwe, gdy wykonawca wykaże, że podjął stosowne środki mające na celu zapobieżenie przyszłych naruszeń, oraz naprawił szkody powstałe wskutek uprzednich naruszeń lub zobowiązał się do ich naprawienia. Dodatkowo należy wspomnieć, że wskazanego wykonawcę wyklucza się również w przypadku zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa.

5) Odpowiedzialności podmiotu zobowiązanego do udostępniania wykonawcy zasobów niezbędnych do wykonania zamówienia za szkody wynikłe wskutek nieudostępnienia tych zasobów. Nowelizacja wprowadza odpowiedzialność solidarną tego podmiotu z wykonawcą, która jednakże nie powstaje, gdy podmiot wykaże, że nie można przypisać mu winy za nieudostępnienie zasobów.

6) Wymagań stawianych wykonawcy przez zamawiającego, które określa się w opisie przedmiotu zamówienia. Nowelizacja pozwala zamawiającemu postawić wykonawcy wymagania dotyczące kwestii zatrudniania osób na podstawie umowy o pracę w trakcie realizacji robót budowlanych lub usług. W przypadku postawienia takich wymogów, zamawiający powinien dopilnować, by specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawierała także określenie rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia.

7) Zatrzymywania przez zamawiającego wadium wraz z odsetkami. Obecnie zamawiający może to uczynić także wtedy, gdy m.in. wykonawca nie złożył listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

8) Kryterium ceny. Od momentu wejścia w życie nowelizacji, ustawa wprost wskazuje, iż ciężar dowodu, obowiązek wykazania, że oferta nie jest rażąco niska spoczywa na wykonawcy (i to, co do zasady, zarówno na etapie wyboru najkorzystniejszej oferty, jak i postepowania odwoławczego, i skargi do sądu). Nade wszystko jednak najdonioślejsza zmiana dotknęła sposobu doboru kryteriów uwzględnianych przy ocenie oferty. Dotychczas w większości przypadków głównym kryterium branym pod uwagę była cena, jednakże możliwe było rozszerzenie kryteriów, przez pryzmat których oceniano ofertę do, chociażby, przykładowego katalogu wskazanego przez ustawodawcę. Tymi dodatkowymi kryteriami były w szczególności: jakość, funkcjonalność, parametry techniczne i inne. Jednakże w zakresie ich doboru brak było regulacji jasno wskazujących, w jakim przypadku należy kierować się jedynie kryterium ceny, co rozwiązuje nowelizacja, stanowiąc, że kryterium ceny może być zastosowane jako jedyna przesłanka oceny ofert, jeżeli przedmiot zamówienia jest powszechnie dostępny oraz ma ustalone standardy jakościowe, z pewnymi wszakże wyjątkami.

9) Ewentualnego odstąpienia od obowiązku wykluczenia niektórych wykonawców. Na podstawie nowelizacji zamawiającemu przyznaje się dodatkowo kompetencję do fakultatywnego odstąpienia od wykluczenia z postepowania wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono oraz wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Aby móc mówić o istnieniu uprawnienia do odstąpienia od wykluczenia wykonawcy należy zamieścić stosowne zastrzeżenie (odpowiednio) w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

10) Postanowień umowy w sprawach zamówień publicznych. Ustawodawca wskazuje, iż w przypadku, gdy umowa zawarta jest na okres dłuższy niż 12 miesięcy, powinna ona zawierać postanowienia o zasadach modyfikacji należnego wykonawcy wynagrodzenia, która byłaby możliwa w sytuacji zmiany stawki podatku od towarów i usług, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub odpowiednich przepisów prawa ubezpieczeń społecznych.

11) Kompetencji Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Nowelizacja dokonuje szeregu modyfikacji w tym zakresie, a w szczególności pozbawia go obowiązku prowadzenia, ogłaszania i aktualizacji wykazu wykonawców, którzy dopuścili się wyrządzenia szkody, będącej następstwem naruszenia zobowiązania zaciągniętego w zakresie zamówień publicznych. Od momentu wejścia w życie nowelizacji, Prezes ma obowiązek nie tylko upowszechniania wzorów umów, regulaminów i innych dokumentów stosowanych w zakresie zamówień publicznych (z których, według nowelizacji, może korzystać zamawiający), ale także ich przygotowania. Jego obowiązek składania rocznych sprawozdań dotyczących funkcjonowania zamówień publicznych ulega rozszerzeniu w ten sposób, iż ma on za zadanie przedstawienie tych sprawozdań nie tylko podmiotom dotychczas wymienionym w przepisie (Radzie Ministrów i Komisji Europejskiej), ale także właściwej komisji Sejmu. Ma on za zadanie ponadto przedstawiać Prezesowi Rady Ministrów co najmniej raz na 3 lata plan wykonania zadań z zakresu przygotowania i upowszechniania przykładowych wzorów umów i innych dokumentów w sprawach zamówień publicznych.

Kancelaria Prawna 90-060 Łódź, ul. Nawrot 4/1, tel./fax +48 /42/ 630 58 41, tel. +48 /42/ 632 51 44, kancelaria@b2blegal.pl
OK
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Prywatności.