Aktualności

2013 Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego

Ustawa z dnia 10 maja 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego   (Dz. U. z 2013 poz. 654), która weszła w życie 7 lipca 2013 r.,wprowadziła przede wszystkim istotne zmiany w postępowaniu egzekucyjnym, które polepszyły sytuację prawną dłużnika w przypadku prowadzenia egzekucji na podstawie tytułu wykonawczego opartego na: nakazie zapłaty w postępowaniu nakazowym, upominawczym, elektronicznym postępowaniu upominawczym, europejskim nakazie zapłaty oraz wyroku zaocznym. Nowelizacja ma zapobiegać sytuacjom, kiedy przed uzyskaniem pouczenia od sądu o czynnościach, jakie dłużnik może podjąć celem wyeliminowania z obrotu prawnego wadliwego orzeczenia, egzekucja zostaje zakończona, co prowadzi często do nieodwracalnych skutków. Obecnie komornik ma obowiązek pouczenia dłużnika o możliwych czynnościach procesowych już przy pierwszej czynności egzekucyjnej. Ponadto komornik na wniosek dłużnika wstrzymuje się z dalszymi czynnościami w razie wykazania, że odpis orzeczenia został doręczony w trybie art. 139 k.p.c. i złożenia przez niego środka zaskarżenia od tego orzeczenia. Z urzędu zaś komornik wstrzymuje dokonanie czynności egzekucyjnych, jeśli poweźmie wiadomość, że orzeczenie zostało dłużnikowi doręczone w sposób zastępczy per aviso na inny adres, niż adres oznaczony w postępowaniu egzekucyjnym.

Nowelizacja przewiduje również, iż w przypadku składania pozwu w elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU) powód jest zobowiązany do wskazania numeru PESEL pozwanego. W pozostałych rodzajach postępowań powód jest zobowiązany wskazać jedynie swój numer PESEL lub NIP (powód będący osobą fizyczną), lub  numer KRS, numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP (powód niebędący osobą fizyczną), a dane pozwanego sąd ustali z urzędu.

Sąd będzie mógł ukarać grzywną powoda lub jego pełnomocnika, jeżeli ten dochodząc roszczeń w EPU specjalnie wskaże niewłaściwe dane pozwanego. Zakres roszczeń, jakie mogą być dochodzone w EPU został  ograniczony do tych, które stały się wymagalne w okresie trzech lat przed wniesieniem pozwu, wobec czego powód będzie musiał podać w pozwie datę wymagalności dochodzonego roszczenia.Ma to zapobiegać dochodzeniu roszczeń przedawnionych.

Kancelaria Prawna 90-060 Łódź, ul. Nawrot 4/1, tel./fax +48 /42/ 630 58 41, tel. +48 /42/ 632 51 44, kancelaria@b2blegal.pl
OK
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Prywatności.