2017.12.15 Znowelizowano ustawę o samorządzie gminnym

Znowelizowano ustawę o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875). W przypadku zmiany granic gmin polegającej na wyłączeniu części obszaru gminy i jego włączeniu do sąsiedniej gminy, gmina, do której został włączony ten obszar, wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki gminy na tym obszarze, w tym prawa i obowiązki wynikające z zezwoleń, koncesji oraz innych aktów administracyjnych. Akty prawa miejscowego z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego ustanowione przez organ gminy przed zmianą granic w części dotyczącej obszaru, który został wyłączony z tej gminy, stają się aktami prawa miejscowego gminy, do której ten obszar został włączony i obowiązują do dnia wejścia w życie nowych aktów prawa miejscowego ustanowionych przez organ tej gminy, jednak nie dłużej niż przez okres 3 lat od dnia zmiany granic gminy, natomiast w części dotyczącej obszaru, który nie został wyłączony z tej gminy, pozostają w mocy. Do zmian granic, które nastąpiły do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.

2017.12.12 Weszła w życie zmiana ustawy Prawo Budowlane

Weszła w życie zmiana ustawy Prawo Prasowe (Dz.U. z 1984 r. Nr 5, poz. 24 ze zm.). Przewiduje ona nowe zasady autoryzacji wypowiedzi.

Przede wszystkim obowiązkiem dziennikarza będzie umożliwienie autoryzacji dosłownie cytowanej wypowiedzi, o ile nie była ona wcześniej nigdzie publikowana, ani publicznie wygłoszonaOsoba udzielająca informacji powinna być uprzednio o takim uprawnieniu poinformowana. Autoryzacja powinna nastąpić niezwłocznie, nie później niż w ciągu 6 godzin – w przypadku dzienników, lub 24 godzin – w przypadku czasopism. Umownie będzie można jednak określić inne terminy. Niedokonanie lub odmowa dokonania autoryzacji w tych terminach będą poczytywane za dokonanie autoryzacji bez zastrzeżeń. Ustawodawca wskazuje również, że autoryzacją nie będzie zmiana kolejności wypowiedzi w tekście, zaproponowanie nowych pytań czy przekazanie nowych pytań lub odpowiedzi. Publikacja wypowiedzi bez umożliwienia dokonania jej autoryzacji będzie zagrożona karą grzywny, chyba że publikowana wypowiedź będzie identyczna z udzieloną przez osobę udzielającą informacji. Przestał obowiązywać przepis przewidujący obowiązek pracowniczy dziennikarza w postaci realizowania ogólnej linii programowej redakcji. W zamian pojawia się prawo dziennikarza do odmowy wykonania polecenia służbowego, jeżeli podporządkowanie się takiemu poleceniu oznaczałoby publikację łamiącą zasady rzetelności, obiektywizmu i staranności zawodowej. Dziennikarz będzie mógł także odmówić publikacji materiału prasowego w przypadku wprowadzenia do niego zmian wypaczających sens i wymowę wersji materiału przez niego przygotowanego.

2017.12.07 Weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U.2017.2263), określające wysokość wpisu stałego, który musi zostać uiszczony przez podmiot wnoszący sprzeciw od decyzji wydanej na podstawie art. 138 § 2 k.p.a. do sądu administracyjnego. Wynosi on obecnie 100 zł, wcześniej sądy administracyjne pobierały wpis w wysokości 200 zł. W tej samej wysokości 100 zł został ustanowiony wpis od skargi kasacyjnej od wyroku WSA w sprawie sprzeciwu od decyzji.

Podmioty, które w sprawach sprzeciwów od decyzji wniosły wpis w wyższej kwocie, niż obecnie obowiązujące 100 zł, otrzymają z urzędu, bez potrzeby składania odrębnego wniosku, zwrot nadpłaconej kwoty.

2017.12.06 Weszła w życie nowelizacja ustawy o podarkach i opłatach lokalnych

Na jej podstawie organy podatkowe właściwe w sprawach podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego będą musiały corocznie sporządzać sprawozdanie dotyczące podatków lokalnych. Celem takiego rozwiązania jest ułatwienie gminom prowadzenia własnej polityki podatkowej. Ponadto ww. organy mają obowiązek sporządzania corocznego sprawozdania zawierającego informacje o podstawach opodatkowania tymi podatkami i podstawach opodatkowania zwolnionych z tych podatków na mocy uchwał rad gmin. Ustawa określa szczegółowo dane podlegające zgłoszeniu. Istotnym pozostaje, że sprawozdanie trzeba będzie sporządzać począwszy od 2018 r.

2017.11.30 Weszły w życie przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym

W dniu 30 listopada 2017 roku weszły w życie przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1935). Na mocy wyżej wskazanego aktu prawnego został utworzony Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego, którzy od właściwego organu uzyskali zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Rejestr składa się z następujących ewidencji:
a)    przedsiębiorców, którzy posiadają zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;
b)    poważnych naruszeń;
c)    osób, które zostały uznane za niezdolne do kierowania operacjami transportowymi przedsiębiorcy do czasu przywrócenia dobrej reputacji.

Wyżej wspomniany rejestr prowadzony jest w formie elektronicznej i został utworzony w celu uzyskania aktualnej i dokładnej bazy danych przedsiębiorców transportu drogowego. Tym samym powstała możliwość wymiany informacji dotyczących przedsiębiorców transportu drogowego z państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Jego utworzenie ma zapewnić sprawny przepływ informacji pomiędzy wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w proces wydawania zezwoleń na wykonywanie zawodu przedsiębiorcy drogowego, wydawania, zmiany oraz cofania licencji międzynarodowych na przewóz osób i rzeczy bądź zaświadczeń na przewóz własny, podmiotami przeprowadzającymi egzaminy i wydającymi certyfikaty kompetencji zawodowych oraz podmiotami sprawującymi nadzór, a także kontrolę nad transportem drogowym.

2017.11.19 Weszły w życie przepisy ustawy z dnia 20 maja 1971 roku Kodeks wykroczeń

W dniu 19 listopada 2017 roku weszły w życie przepisy ustawy z dnia 20 maja 1971 roku Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2017 r. poz. 1941). Na mocy wyżej wskazanego aktu prawnego art. 66 § 1 (tj. wywołanie fałszywego alarmu) otrzymał nowe następujące brzmienie: „Kto (1) chcąc wywołać niepotrzebną czynność, fałszywą interwencją lub w inny sposób wprowadza w błąd instytucję użyteczności publicznej albo organ ochrony bezpieczeństwa, porządku publicznego lub zdrowia,
(2) 
umyślnie, bez uzasadnionej przyczyny, blokuje telefoniczny numer alarmowy, utrudniając prawidłowe funkcjonowanie centrum powiadamiania ratunkowego – podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny do 1500zł”.

Wspomniany przepis penalizuje czyn sprawcy, który fałszywą informacją wprowadza w błąd instytucję albo organ. Celem nowelizacji jest zaś zapewnienie obywatelom łatwiejszego i skuteczniejszego dostępu do telefonicznych numerów alarmowych (112, 984, 985, 986, 997, 998 i 999) poprzez wprowadzenie wyraźnego zakazu bezzasadnego blokowania tych numerów, w szczególności rozłączania połączenia przed podjęciem czynności przez operatora numerów alarmowych.

2017.11.13 Weszły w życie przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym

W dniu 13 listopada 2017 roku weszły w życie przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1978). Na mocy wyżej wskazanego aktu prawnego zmianie uległ moment wniesienia opłaty za badanie techniczne pojazdu. Obecnie kierowca będzie bowiem zobowiązany do jej uiszczenia jeszcze przed rozpoczęciem czynności badania technicznego, a nie jak wcześniej – dopiero po zakończeniu przeglądu. Od zasady płatności z góry będzie wyjątek w sytuacji rozliczenia usługi na podstawie faktury VAT z odroczonym terminem płatności.

Kolejne różnice dotyczą samego badania i informacji o nim. Jeżeli diagnosta wykryje usterkę, która skutkować będzie negatywnym wynikiem badania technicznego, wówczas będzie on zobligowany do określenia wyniku przeglądu jako „negatywny”, a następnie przekazania do Centralnej Ewidencji Pojazdów informacji o tym fakcie, podając jednocześnie kod usterki. Negatywny wynik badania zobowiązuje kierowcę do usunięcia stwierdzonych uchybień w okresie 14 dnii ponownego wykonania badania pod ich kątem. Koszt wtórnej weryfikacji – w tej samej stacji kontroli pojazdów – wyniesie od 13 zł do 36 zł i zależeć będzie od stopnia wykrytych usterek. Kierowca będzie też mógł po 14 dniach oraz w innej stacji kontroli pojazdów wykonać badanie, ale w pełnym zakresie i w związku z tym za pełną opłatą jak za badanie pierwotne, w którym stwierdzono usterki.

Na podstawie nowych przepisów zwiększył się również zakres danych wprowadzanych do Centralnej Ewidencji Pojazdów. Obecnie będą tam trafiać także informacje o zabezpieczeniach na pojeździe, w tym jego zajęciu przez organ egzekucyjny, czy o zabezpieczeniu majątkowym, a także dane o istotnych szkodach powypadkowych (w przypadku pojazdów nieubezpieczonych) napływające z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. W Centralnej Ewidencji Pojazdów będą też wprowadzanie informacje o zatrzymanych dowodach rejestracyjnych i pozwoleniach czasowych przez służby kontroli ruchu drogowego. Ponadto poszerzyło się grono podmiotów mających uprawnienia do zatrzymywania przedmiotowych dokumentów, do których zaliczyć  teraz należy Straż Graniczną.

2017.12.11 Wprowadzono nowe przepisy wykonawcze w zakresie rejestracji i oznaczania pojazdów

Wprowadzono nowe przepisy wykonawcze w zakresie rejestracji i oznaczania pojazdów (rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 11.12.2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. poz. 2355). Zmiana polega m.in. na:

 1. Ograniczeniu obowiązku przedstawiania przy rejestracji pojazdu tłumaczeń dokumentów wydawanych przez właściwe organy państw członkowskich UE w zakresie informacji z dowodów rejestracyjnych, dla których nie zostały określone kody w przepisach unijnych o dokumentach rejestracyjnych pojazdów, jak również zaświadczeń o wycofaniu pojazdu z eksploatacji, o ile organ rejestrujący będzie posiadać wzór formularza stosowanego w tym zakresie w danym państwie członkowskim;
 2. Uproszczeniu procedury wnioskowania o wydanie tzw. trzeciej tablicy rejestracyjnej dla bagażnika – zamiast obowiązku przedstawiania dowodu rejestracyjnego pojazdu wystarczy dołączenie jego kserokopii. Tym samym możliwe stanie się składanie wniosku pocztą lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 3. Przy wyrejestrowywaniu pojazdu zrezygnowano z wzywania posiadacza pojazdu do zwrotu tablic rejestracyjnych pojazdu, dowodu rejestracyjnego oraz karty pojazdu. W praktyce dokumenty te oraz tablice są unieważniane przy wydaniu zaświadczenia o demontażu pojazdu i nawet w przypadku ich niezwrócenia nie mogą być one ponownie wykorzystane.
 4. Publikacja nowego aktu prawnego nie będzie oznaczać konieczności wymiany dotychczasowych dowodów rejestracyjnych – wzór dowodu rejestracyjnego pozostaje bez zmian.

2017.10.28 Weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji

W dniu 28 października 2017 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (tj.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1277). Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami:

 • przy egzekucji świadczeń niepieniężnych, wszczęcie egzekucji uzależnione jest od uiszczenia przez wierzyciela opłaty tymczasowej w wysokości 10% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Opłata tymczasowa w takiej samej wysokości należna jest od wniosku wierzyciela o wykonanie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia roszczenia niepieniężnego (art. 1 pkt 1 ustawy, art. 49a u.k.s.e.).
 • pozostałą część opłaty, tj. tzw. opłata uzupełniająca, w wysokości różnicy między opłatą ostateczną a uiszczoną przez wierzyciela opłatą tymczasową, co do zasady, ma uiszczać już sam dłużnik (art. 49b ust. 1 u.k.s.e.), a jedynie w wypadku niecelowego wszczęcia egzekucji lub jej umorzenia na podstawie art. 824 § 1 pkt 4 Kodeksu postępowania cywilnego (niedokonanie przez wierzyciela czynności potrzebnej do dalszego prowadzenia postępowania bądź też brak jego wniosku o podjęcie zawieszonej egzekucji), obowiązek uiszczenia opłaty uzupełniającej obciąża wierzyciela (art. 49b ust. 2 u.k.s.e.).
 • W znowelizowanym art. 49b ust. 3 u.k.s.e. zastrzeżono, że dłużnik, który dobrowolnie, jednak dopiero po wystosowaniu do niego wezwania przez komornika, wykona w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 14 dni od dnia doręczenia wezwania) obowiązek objęty tytułem wykonawczym, będzie musiał ponieść opłatę ostateczną w wysokości 1/25 przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Z kolei w sytuacji, gdy dłużnik dobrowolnie wykona obowiązek jeszcze przed doręczeniem mu wezwania, komornik nie pobierze opłaty. W obu tych przypadkach komornik będzie zobligowany do odpowiedniego rozliczenia opłaty tymczasowej uiszczonej przez wierzyciela (art. 49b ust. 5 u.k.s.e.). Natomiast jeżeli dłużnik dobrowolnie wykona obowiązek po wyznaczonym terminie, nie później niż 3 dni przed planowanym wykonaniem tytułu wykonawczego, uiszczona przez wierzyciela opłata tymczasowa staje się opłatą ostateczną.
 • Ponadto, obniżeniu – do 20% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego – uległa stawka opłaty stałej:

– wprowadzenia w posiadanie nieruchomości i usunięcia z niej ruchomości, wprowadzenia zarządcy w zarząd nieruchomości lub przedsiębiorstwa oraz wprowadzenia dozorcy w dozór nieruchomości, a także w przypadku opróżnienia lokalu z rzeczy lub osób  – dotychczas opłata ta wynosiła 40% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego (art. 51 ust. 1 pkt 1-3 u.k.s.e.).

– w przypadku egzekucji odebrania rzeczy – dotychczas opłata wynosiła 50% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego (art. 51 ust. 1 pkt 4 u.k.s.e.),

– Natomiast w pozostałych przypadkach wprowadzenia wierzyciela w posiadanie opłata stała wynosi 15% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego (dotąd było to 25%). W razie zaś podjęcia egzekucji na skutek dalszych naruszeń posiadania, opłatę tę zwiększa się każdorazowo o 100%.

 • Na mocy ustawy nowelizującej uchylono art. 57 u.k.s.e., który przewidywał pobieranie przez komornika opłaty stałej w wysokości 25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za wszystkie czynności z udziałem Policji, Żandarmerii Wojskowej, wojskowych organów porządkowych, Straży Granicznej i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
 • do postępowań egzekucyjnych wszczętych i niezakończonych do dnia wejścia w życie znowelizowanych przepisów, stosuje się przepisy wprowadzone nowelizacją

Ponadto, w dniu 3.10.2017 r. zapadł ważny wyrok Trybunału Konstytucyjnego (sygnatura akt SK 31/15):

Art. 778(1) ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1822, ze zm.) w zakresie, w jakim dopuszcza nadanie przez sąd tytułowi egzekucyjnemu, wydanemu przeciwko spółce jawnej, klauzuli wykonalności przeciwko byłemu wspólnikowi tej spółki, niebędącemu już wspólnikiem w chwili wszczęcia postępowania w sprawie, w której wydany został tytuł egzekucyjny przeciwko spółce jawnej, jest niezgodny z art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

W konsekwencji, aktualnie z ostrożności, aby mieć pewność odzyskania należności od spółki jawnej należy pozwać nie tylko spółkę oraz wszystkim aktualnym wspólników, ale również byłych.

2017.10.01 Weszły w życie przepisy Ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym

W dniu 1 października 2017 r. weszły w życie przepisy Ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 862). Na mocy tej ustawy, rozpoczął działanie powszechny rejestr sprawców przestępstw na tle seksualnym. Składa się on z dwóch baz danych:

 • Rejestr z dostępem ograniczonym – dostęp do niego posiadają przedstawiciele organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, a także instytucji zajmujących się opieką nad dziećmi. Dyrektorzy szkół czy organizatorzy wypoczynku dla dzieci (np. kolonii letnich, wyjazdów na ferie zimowe, agroturystyki, obozów sportowych) będą musieli sprawdzać, czy nowo zatrudniane przez nich osoby figurują w tym rejestrze. Kto tego nie dopełni lub zatrudni osobę, o której wie, że figuruje ona w rejestrze, narazi się na karę aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1000 zł;
 • Rejestr publiczny – jest on ogólnodostępny w Internecie, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Sprawiedliwości. Znajdują się w nim dane najbardziej groźnych sprawców tego rodzaju przestępstw.